Ruh, İnsan, Cin

Ahmed Hulûsi

EK BÖLÜM

UZAYLILARIN     İÇYÜZÜ

Türkiye`de, 1940`lı yıllardan itibaren, yeni bir akım başlamıştır:  SPİRİTİZM.

Halk arasında "İspirtizma" denilen RUHLARLA GÖRÜŞME olayı, esas olarak Dr. Bedri RUHSELMAN tarafından yaygın hale getirilmiştir.

Esasen, konuyu Türkiye`de güncelleştiren, eski Gayret Kütüphanesi sahibi Garbis Fikri`dir.

Garbis Fikri, basmış olduğu "Spiritualizm RUH ANSİKLOPEDİSİ" isimli eserin takdiminde şöyle diyordu:

"Bundan 37 sene evvel memleketimizde ilk olarak CİNLERLE MUHABERE; İSPİRTİZM - FAKİRİZM - MANYETİZM namında iki ciltlik bir kitap ve SPİRİTİZM isminde 15 fasiküllük bir mecmua neşrederek, bu mevzuda o vakit büyük bir cereyan uyandırmıştım.

Son zamanlarda Bedri RUHSELMAN`ın yazdığı RUH ve KAİNAT isminde 3 ciltlik eserini neşrettim. Arkasından gene Bedri RUHSELMAN`ın "RUHLAR ARASINDA" isimli kitabını neşrettim. Son olarak Dr. Sevil AKAY veishak Lütfi KUDAY`ın uzun bir tetkik mühsulü olan ve spiritüalizmin bütün şubelerinden bahseden RUH ANSİKLOPEDİSİ`ni neşrettim.

"Evet, Türkiye`de işte bu şekilde başlayan bir RUHLARLA GÖRÜŞME modası çıkmış oluyordu.

Ancak ne var ki, Ermeni asıllı vatandaşımız Garbis Fikri`nin de belirttiği gibi, bu olay ilk zamanında CİNLERLE MUHABERE diye bilinmesine rağmen; zaman içinde işin bu yanı tamamıyla kapatılmış ve önce:

"RUHLARLA GÖRÜŞME"

daha sonra da 1960`lardan başlanarak

"UZAYLILARLA GÖRÜŞME"

şeklinde insanlara kabûl ettirilmeye çalışılmıştır.

*  *  *