Ruh, İnsan, Cin

Ahmed Hulûsi

"OKUMA"NIN CİNLER ÜZERİNDEKİ TESİRİ

Herhangi bir sebeple CİNlerden birinin veya birkaçının etkisi altına girmiş kişiler, genellikle Türkiye ve diğer İslâm Milletler Ülkelerinde "Okunma" yoluyla tedaviye veya bu dertlerinden kurtulmaya çalışırlar...

Bazı yelerde "CİNCİ Hoca" nâmıyla adı yayılmış kişiler, bazı yerlerde de çeşitli tarikat şeyhleri bu gibi kişileri okuyarak iyileştirirler, yâni "CİNlerin etkilerinden" kurtarırlar...

Bunların bir kısmı gerçekten bu tip olaylarda zor duruma düşen kişileri "okumak" sûretiyle iyi  edebilmekte; ve bu yaptıklarına karşılık olarak da, ne para ve ne de bir hediye almamaktadırlar...

Buna karşın, bu işi parayla yapan ve aslında hiç bir özellikleri olmayan nice istismarcı kişiler dahi mevcuttur...

Burada şunu belirtelim ki, gerçekten yetkili olan kimseler bu yaptıkları iyilik sonunda kesinlikle karşılık ne hediye ne de para almazlar; alanlar ise genelde hep  bu işin istismarcılarıdır.

Peki, acaba "okuma" ile ne gibi bir durum ortaya çıkmaktadır ki, CİNler etki altına aldıkları kişileri serbest bırakmakta ve ellerini çekmektedirler?..

Şimdi elimizden geldiği kadar bunu açıklamaya çalışalım.

CİNlerin yapısının birtakım ışınlardan meydana geldiğini daha önceki bölümlerde açıklamıştık...

Keza, "insan"ların  da yapısının dalgalardan meydana geldiğini ve insan bedeninin her an bir takım ışınlar yaymakta olduğundan söz etmiştik...

BÜYÜ konulu bölümde de bahsettiğimiz gibi; insanın her an yaydığı bu ışınlar, belirli kelime veya kelime gruplarının tekrarıyla bir noktaya yoğunlaştırılabilmekte; ve devamlı olarak o yapya yönelik ışınlar yayma durumu ortaya çıkmaktadır...

Bu ışınlar için mesafe kaydı olmadığı gibi, istenilen bir noktaya da eriştirilebilmektedir... Çünkü, ışınların hızı ve yapısı hakkında daha önce de bilgi verdiğimiz gibi, onlar yer ve zaman tanımamaktadırlar...

İşte bu sebeple, CİNlerin kaydı altına girmiş bir kişi, "okur" kimselerden birine götürüldüğünde; önce onu kaydı altına alan CİNİN kimliği ve durumu tesbit edilir...

Sonra, ona, o kimseyi serbest bırakması için emir verilir... Ancak, o CİNİN bu emri kabul edip etmeyeceği şüphelidir...

Ondan sonra kişi "okumaya" başlar... Yani, belirli kelime veya kelime gruplarına devam ederek, o CİNİN yapısına etki edecek, onu yaralayacak ölçüde ışınlar yaymaya başlar... âdeta beynini laser tabancası gibi kullanarak o CİNE ateşe başlar!.

Bu durumda o CİN için iki yol vardır; ya o okumaya devam eden kişiyi de etkisi altına almak, kendine bağımlı hâle getirmek; ya da emirlerine boyun eğmek...

Bunun dışında üçüncü bir yol daha vardır ki, o da ölmesidir!... Buna da bu kişler arasında "yakmak" tâbir edilir!... Yâni, CİN elini kişiden çekmediği takdirde yanmakla,  yâni ölmekle yüzyüze kalır...

Ve genellikle olay, CİNİN ölümüyle veya kullanılan tâbiriyle "yanmasıyla" son bulur ve böylece o kişi kurtulmuş olur!...

Bazan da, bu defa CİNİN ailesinden diğer bir CİN işe el atar ki, böylece iki - üç CİNİN yanmasına kadar iş uzar...

Bugün iç sıkıntıları, boğulurcasına haller, çeşitli şeyler görme veya işitme olayları, özellikle kadınlarda görülen sık yıkanma halleri ve bunlara benzer çeşitli durumlar çok büyük bir yüzde ile CİNlerden ileri gelmektedir... Ancak bu durum henüz tıb olarak tesbit edilemediği için, geçici tesirleri uyuşturucu ilaçlarla tedaviye çalışılmaktadır ki, çoğu zaman da bu tedaviler bir netice vermemektedirler...

Bu tip olaylardan sonuç alması için, Tıbbın yapacağı tek bir şey vardır,  o da CİNLERİN varlığını kabul edip, bilimsel olarak onlarla mücadele yollarını öğrenmektir...

Aksi takdirde elektro - şok veya uyuşturucu bir takım ilaçlarla sonuca varmak imkânsız olarak kalacak; ve bu yüzden de halk, özellikle bu çeşit olaylarda sonuca gidilememesinden dolayı Tıb`dan soğuyacak, uzaklaşacak ve bir takım istismarcı hocalar peşinde koşacaktır...

*  *  *