Ruh, İnsan, Cin

Ahmed Hulûsi

CİNLERİN ALDATMA VE YÖNETME SİSTEMLERİ

Daha önce de belirtmiş olduğumuz üzere, CİNler, yapılarının da kendilerine verdiği avantaj dolayısıyla, çeşitli şekillerde insanlarla bağlantı kurmakta ve çoğu zaman da bu bağlantı sonunda onları kendilerine tâbî bir hâle getirmektedirler!...

Ancak insanlar pek çok olayda tesbit ettiğimiz üzere, durumlarını gizlemekte; böylece mahcûbîyetten korunmak, zor duruma düşmemek ve alaylara muhatap olmamak gayesiyle, bu bağlantıdan hiç bir zaman söz etmemekte; hattâ çok zaman da bu durumlarını inkâr etmektedirler... Çünkü, bu ilişkiler ortaya çıktığı zaman, onlar hem çevrelerine karşı mahcup bir duruma düşecekler, hem de CİNlerle uğraş verme yolunu bilmeyen insanların vereceği yanlış öğütlerle kendi felâketlerine yol açacaklardır...

Nitekim daha önce de vermiş olduğumuz üzere, Kur`ân-ı Kerim`de, CİNlerin insanları kendi kayıtları altına almaları ve onları âdeta kendilerine tâbî birer robot şeklinde kullanmaları şu âyette çok açık bir biçimde anlatılmaktadır:

"O GÜN Kİ, ("ALLAH") ONLARIN HEPSİNİ TOPLAYACAKTIR (ve şöyle hitap edecektir):

-EY CİN CEMAATİ, İNSANLARIN EKSERİYETİNİ YÖNETİMİNİZE ALMAK KAYDINA DÜŞTÜNÜZ HA!.." (6/128)

CİN adı verilen, insanın, varlığını beş duyusuyla tesbit edemediği yaratıklar, insanları iki yoldan kendilerine bağlamaya çalışmaktadırlar...

A)   Kendilerini o kişiye resmen bildirerek...

B)   Kendilerini o kişiye hiç bildirmeden ve farkettirmeden...

Kendilerini temas kurdukları insana bildirmeleri hâlinde, o kişiyle bağlantıları iki yoldan olmaktadır:

a)  İslâmi amaçlar görüntüsü altında...

b) İslâm dini dışındaki yollar görüntüsü altında .

Kendilerini hiç farkettirmeden bir insanla bağlantı kurmaları hâlinde de gene bu iki yol geçerlidir... Yani, ya;

a-Kişinin İslâm’a olan yakınlığını istismar ederek...

Ya da;

b-Kişinin kendi dinine ve din anlayışına göre humanist (insancıl) fikirler öne sürerek o kişiyi kendi yollarına sürüklemektedirler...

*  *  *