Ruh, İnsan, Cin

Ahmed Hulûsi

"MELEKLER"

Esasen yaşamda varolan her şey, "CAN"lılığını ve "BİLİNCİNİ" bahsetmekte olduğumuz "MELEK"lerden alır..

Bilgisayar kelimesiyle işaret ettiğimiz yapının varlığındaki atomlar ve ışık kuantları, nasıl bir boyutsal derinlik ve öze işaret ediyorsa; "insan" veya "hayvan" veya "cin" dendiğinde de, onların alt yapısını oluşturan öze, cevhere, alt yapıya "MELEK" denir..

Bu yüzdendir ki, insan ve cin ve hayvan denilen tüm varlıkların orijini tümüyle meleklerdir..

"CİN" denilen varlıkların "melek"lerle karıştırılmasının, "şeytanın" ise "melek" olarak sanılmasının sebebi de, yine bu özelliğin iyi farkedilememesidir..

ÖZÜ itibariyle "melek", bileşiminin oluşturduğu yapısı itibariyle "CİN" olan "İBLİS"in halk ve hattâ bir takım hocalar tarafından "başmelek" diye zannedilmesine yolaçan yanlış anlama buraya dayanmaktadır.

Kur`anı Kerim’in "Kehf" Suresinin 50. ayetinde bu gerçeğe şöyle işaret edilmektedir...

"ANCAK İBLİS SECDE ETMEDİ CİNDEN OLDUĞU İÇİN !.."(1)

***(1) Bu konunun detayı ve deşifreli açıklaması "AKIL ve İMAN" isimli kitabımızdadır

Evet, "CİN" sınıfı genelde, "İNSAN" sınıfına secde etmemiştir!... Etmez de!.. Zira, yapısal olarak insandan pek çok üstün özelliklere sahiptir... Burada secdeden murad, üstünlüğünü kabul etme ve boyuneğmedir.. Yoksa önünde eğilip de başını toprağa koymak değildir..

Evet...

"MELEKLER" canlı-cansız diye göresel bir biçimde ayırdedilen her şeyin aslını ve orijinini meydana getirdikleri gibi; ayrıca çeşitli ölçülerde ve boyutlarda canlı-bilinçli varlıklar olarak da mevcutturlar..

Meleklerin insanlar üzerinde nasıl tasarruf ettikleri çok merak edilen bir konudur..

Meselâ Azrail isimli canlıların "ölüm"üne vesile olan melek... Sorulur... Tek midir, çok mudur?... Bir anda sayısız canlıyı nasıl öldürür?...

Bunu basit bir misâl ile açıklamaya çalışayım.. Uranüs’e gitmekte olan gök aracı, NASA merkezinden gönderilen radyo dalgaları ile yönlendirilmekte veya çeşitli işlevlere hazırlanmaktadır..

Bunun gibi yörüngemizdeki sayısız uydular, hep NASA merkezi tarafından gönderilen radyo dalgaları ile yöneltilmektedir...

İşte, Azrail isimli melek de, yaydığı dalgalar ile, beyinlerdeki bir tür kontağı etkilemekte ve "ölüm" denilen beynin durmasını oluşturmaktadır... Nasıl, NASA`nın bir merkezden yaptığı yayın aynı anda binlerce uyduya ulaşıp hükmünü icra ediyorsa, Azrail`in yaptığı yayın da, aynı anda binlerce alıcı tarafından algılanarak gereği oluşmaktadır..

Azrail gibi diğer bütün melekler dahi yaymış oldukları dalga yayınlar ile beyinleri veya daha derinlemesine söyleyelim genetik dizinleri ve hattâ "ruh" dediğimiz "dalga bedenlerin beyinlerini" etkileyerek hükümlerini uygularlar...

Belirli bir şekli olmayıp, soyut yapılı salt bilinç melekler olduğu gibi; belirli sûretleri olan melekler dahi ehlinin bildirdiklerine göre mevcuttur...

İnsan bedeninin nasıl bir "RUH"u var ise, yıldızların ve takımyıldızların dahi birer ruhu vardır ki, gene bunlardan da dinde "melek" kelimesiyle bahsedilmiştir...

Ayrıca, her bir gezegen veya yıldızın -ki buna Güneş de dahil- kendine özgü canlıları vardır ki, bunlar da gene "melekler" sınıfı içinde yeralmışlardır..

Meselâ Güneş`in kendine has canlıları vardır... Güneş`in yapısına uygun bu canlıların adı dini terminolojide "ZEBÂNÎ"dir!... Bu isim onlara, oraya gidecek "insanlara göre" verilmiştir..

Ellerine düşen varlıkları "zebûn edici" yani aşağılayıcı, horlayıcı, onlara istedikleri her şeyi yapacak özellikleri dolayısıyla bu şekilde isimlendirilmişlerdir...

Esasen bu varlıklar, kendi başlarına kötü varlıklar değillerdir... Güneş içinde yaşamaları ve orada meydana gelmeleri sebebiyle son derece güçlü, bize göre lâtif, hareket kâbiliyeti son derece yüksek varlıklardır... Dışarıdan, güneş içine gidecek olan "ruhlar" ise, yer çekimi Güneşe göre son derece düşük olan Dünyada meydana geldikleri için orada büyük bir zayıflık ve güçsüzlük içinde olurlar...

Çeşitli hadislerde, cehenneme gidenlerin bedenlerinin çok büyük oluşundan sözedilmesi ve orada ancak sürünerek hareket edebileceklerinin ifade edilmesi, hep düşük yeryüzü çekim alanından çok çok yüksek Güneş yerçekim alanına gidilmesi dolayısıyladır..

Keza Güneş`e gidecek "CİNLER" dahi düşük seviyeli dünya yerçekimine göre yapılandıkları için, cehennem tâbir edilen bu ortamda ora halkından büyük eziyet görür halde olacaklardır...

Güneş gibi tüm yıldızların ve sistemlerin dahi kendine has orijinal canlı-bilinçli varlıkları vardır; ve olması da elbette ki gereklidir...

Ancak ne var ki biz, çok büyük bir yanılgıyla, her yerde kanlı-canlı, etli-kemikli, insansılar arıyoruz ki, bu da tümüyle yanlış hedefler peşinde ömür tüketmemize yolaçmaktadır..

Evet, Şimdi ana metnimizdeki "RUH", "İNSAN", "CİN" ve "UZAYLILAR" hakkındaki düşüncelerimize geldi...

Buyurun o bölümlere...

AHMED HULUSİ
21.1.1990
ANTALYA