Bilincin Arınışı

Ahmed Hulûsi

NÜBÜVVET TÜRLERİ

"Nübüvvet", Âlemlerin Rabbı olan Allah`ı bilip, O`nun dilediğini "insan"lara tebliğ ile görevlenmektir.

Nübüvvet`in iki yönü vardır:

Nübüvveti Bâtın Nübüvveti Zâhir

"Nübüvveti Zâhir" ikiye ayrılır:

Nübüvveti Teşrîiyye (Şeriat getiren nübüvvet) Nübüvveti Tâ`rifiyye (İrfan getiren nübüvvet)

"Nübüvveti teşrîiyye"de ikiye ayrılır:

Şeriâtı müceddede nübüvveti (eski şeriâtı yenileyen görev) Şeriâtı hassa nübüvveti (yeni şeriât getiren görev)

"Şeriâtı Müceddede nübüvveti" dahi iki aşamalıdır:

Nübüvveti mutlaka-i külliye-i âmme (Adem`den Efendimize olan nübüvvet) Nübüvveti mukid-ei cüziye-i hassa (Efendimizin nübüvveti)

Nübüvveti Bâtına da ikiye ayrılıyor:

a: Velâyeti cihetiyle ilmi, Hak`tan alanlar (İlmi Bâtın)

b: Keşfi rabbanî ile âlemi gaybtan alanlar (İlmi Ledün.. Hızır a.s. gibi rüesa`nın ilmi)

Evet, "velâyet" ve "nübüvvet" hakkındaki bu kısa bilgiden sonra tekrar kaldığımız yerden konumuza devam edelim...

*  *  *