Bilincin Arınışı

Ahmed Hulûsi

VELÂYET TÜRLERİ VE MERTEBELERİ

"Velâyet", "nefs"in bilinç yollu hakikatını kavradıktan sonra, takdir edilen ölçüde ve dilenilen şekilde gereğini yaşama hâlidir!.. Allah isimleri arasında "VELÎ" isminin anlamının kişinin esmâ formülünde ağırlık kazanmasının sonucudur.

Varlıkta asâleten var olan ve ebediyyen sürecek olan kemâlât "velâyet"tir. "Nübüvvet" ise "veli"ler içinde üst sınıfı teşkil eder. Cennet yaşamında "nübüvvet" görevi yoktur; onların her biri "velâyet" kemâlâtının en yüksek halleriyle yaşamlarına devam ederler.

Velâyet`iki yönü vardır:

Velâyeti ilâhiyei Muhammeddiyei külliyei Bâtına Velâyeti Zâhire

Velâyeti Zâhir iki kola ayrılır:

Velâyeti amme Velâyeti hassa

Velâyeti Amme iki aşamada tamamlanır:

Adem Nebi’den Efendimiz’e kadar gelen enbiyânın velâyeti Ehli Tevhid velâyeti (Efendimizden sonra, şeriât ehli arasından çıkan zatlarınki)

Velâyeti Hassa sınıfa ayrılır:

1-Velâyeti Hassai Külliyei Muhammediye (Nübüvveti tâ`rifiyye kemâlâtından hise almış olan rüesânın sahip oldukları velâyet)

2-Seyri sülûkta havassı mümin Velâyeti (tasavvuf yoluyla çalışmalar yaparak oluşan kemalat sonucu hasıl olan velâyet)

Tasavvuf çalışmaları sonucu hâsıl olan velâyet 17 mertebedir.

Bunları sıralamak gerekirse...

Velâyeti Hassa:

Velâyeti Suğra (Evliyânın velâyetidir) (İlmi, ilmi Bâtın`dır) Velâyeti Kübrâ (Enbiyânın velâyetidir) (İlmi, Bâtın`dır) Velâyeti Uzmâ (Müferridûn, Gavs, Müceddid ve İnsan-ı Kâmil velâyetidir; Nübüvveti Tâ`rifiyye kemâlâtının vârisleridir; ilimleri, ilmi Ledün`dür) Velâyeti Ulyâ (Mele-i âlâ velâyetidir; İnsân-ı Kâmil buna dahildir)

Kemâlâtı Enbiya:

5.Kemâlâtı Dâirei Nübüvvet (Lâ mevcûda illallah hakikatı)

Kemâlâtı Dâirei  Risâlet (Zâtın tecellîi dâimisinden letâifi aşere) Kemâlâtı Dâirei  Ulûl Azim

Hakâyıkı selâse-i ilâhi: Velâyeti Suğra`da bu üç kemâlât yaşanır. Tecellîi Esmâ mertebesidir.

Hakikatı Kâbe Hakikatı Kur`ân Hakikatı Salât

Seyri kademi memnu:

10.Mabûdiyeti Sırfı Zâti (Ruhu A`zâm, Kelimei Tevhidin hakikatı)

11-Hakayıkı erbai enbiyâ: Velâyeti Kübrâ`da hasıl olan bazı kemâlâttır. Tecelîi Sıfat mertebesidir

12. Hakâyıkı Daire-i İbrahimîyye (Hanîfiyet)

13. Hakâyıkı Daire-i Musevîyye (Sıfatiyyûn, Furkan, Nefsiyyûn)

14. Hakâyıkı Daire-i Muhammedîyye (Zâtiyyun, Kur`ân, Ulûhiyyet)

15. Hakâyıkı Daire-i Ahmediyye (Vâhidiyet)

Tecellîi Zât sonucu oluşan kemâlâttır:

16. Lâ taâyyün (A`mâ)

17. Hubbu Sırfı Zâti (Ahadiyyet)

Biline ki...

Velâyet asıldır, daimîdir; hükmü sonsuza dek geçerlidir!.

Nübüvvet ise geçicidir; dünya hayatı ile sınırlıdır; velâyet ile kâimdir!.

Nübüvvet bir görevdir; velâyet ise yaşanılan bir kemâl, bir hâl, bir mertebedir.. Her nebi, veli olması yani varlığındaki velâyet kemâlâtı sebebiyle Nebî olmuş Nübüvvet görevini yüklenmiştir.

Her nebi, velîdir; kıyâmetten sonra, cennette velâyet kemâlâtının mertebesini yaşar. Nübüvveti ise son bulur!.

Her veli ise nebi değildir!.

"Rasûl"lük ise "nübüvvet"ten ayrı bir özelliktir!.

*  *  *