Kendini Tanı

Ahmed Hulûsi

ÖYLE BİR "TEK" Kİ !...

Gelelim "TEK"i çok iyi kavramaya...

Esasen bu güne kadar çeşitli yönleriyle "TEK"lik olayını anlatmaya çalıştık.

"TEK"lik, Yani "Allah`ın Vahdâniyeti"!...

Çokluk`tan Tek`liğe, bireysel şuurdan mutlak İLME yöneldiğimiz sürece, meselenin iç yüzünü anlamamıza imkân yoktur. Sayısız kollar ve teferruat içinde boğulur ve esası kaybederiz.

"TEK"liği anlamanın yegâne yolu; kendimizi, şuurumuzu Tek`lik noktasında bulup, yoğunlaştırıp; o boyuttan, çokluğa bakmak!.. Ancak bu suretle konunun aslını hakikatini anlayabilmek, kavrayabilmek, hissedebilmekle, mümkün olur!.

"Allah, sonsuz ve sınırsız TEK`tir."

Demiştik, daha önceki açıklamalarımızda; ve bunun izahını yapmıştık.

Bu, sonsuz ve sınırsız Tek, bize GÖRE olan Ezel`de ve Ebed`de de aynen böyledir!...

Varlığında hiç bir değişim, değişiklik söz konusu değildir!.

İş bu sebepledir ki, bizim olup bittiğini gördüğümüz, düşündüğümüz, tahayyül ettiğimiz, hissettiğimiz her şey, insanların, cinlerin ya da meleklerin varlığını düşündüğü ve tahayyül ettiği veya bilebildiği istisnasız her şey; sadece O`nun ilminde mevcuttur. Esmâsının eseri olarak mevcuttur!.

"İlminde" derken, O`nun, -eğer tabiri câizse bunu anlatmak için söylüyorum-, "Hayâlinde var ettiği ve düşündüğü şeylerdir."

Bunların gerçekte, "ALLAH" varlığı dışında bilfiil varlığı asla ve asla olmamıştır!.

Yüce Zâtın, var kabul edişi neticesinde, bu varlık âlemi "yok"tan meydana gelmiştir; "yok" olarak vardır; ve aslına dönecektir!...

Bunu böylece anlamadığımız sürece, TEK`liğin ne olduğunu kavrayabilmemiz asla mümkün değildir!.

Hangi mânâ ve vasıfla, O Zât`ı vasıflandırırsak, O Zât, Zât`ı itibariyle o vasıflandırmadan ötedir; O, tanımlama ile kayıt altına girmekten beridir!...

Ancak, o tanımlama da yine O`na aittir!.

Burayı çok iyi anlamak lazım...

*  *  *