Kendini Tanı

Ahmed Hulûsi

ANA PRENSİPLER

1-"Allah" vardı ve O`nunla beraber bir şey yoktu!. Bu an, "O an"!. "Hadis ve Hz. Ali"

2-Nefsine ârif olan, rabbına ârif olur.. "Hadis"

3-İnsanlar uykudadır... Ölünce, uyanırlar !. "Hadis"

4-Ölmeden önce, ölünüz !.. "Hadis"

5-Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın O`dur !. "Âyet"

6-Attığında, sen atmadın, atan "ALLAH"tı !. "Âyet"

7-Yerleri, gökleri ve ikisi arasındakileri "HAK" olarak meydana getirdik.(Âyet)

8-Nefislerinizde mevcut olan o!. Hâlâ görmüyor musunuz?. "Âyet"

9-Her ne yana dönerseniz, Allah`ın yüzünü görürsünüz! "Âyet"

10-Dilediğine nuruyla hidâyet eder... "Âyet"

11-Her nerede olursanız, sizinle beraberdir ! "Ayet"

12-"Allah" de, ötesini bırak !. "Âyet"

13- [ALLAH] Dilediğini yapar !. "Âyet"

14- Yaptığından sual sorulmaz !.. "Âyet"

15- Beni gören, HAK`kı görmüştür. "Hadis"

16- Rabbimi, genç bir delikanlı sûretinde gördüm!. "Hadis"

17- Dünyada "a`mâ" olan, âhirette de "a`mâ" olur!. "Âyet"

18- Allah, dilediğini kendine seçer. "Âyet"

19- Hiç bir canlı yoktur ki yeryüzünde, Rabbim alnında çekip götürmesin!

20-Rabbin dilediğini yaratır ve dilediğini yapmakta özgürdür. İNSANLARIN İHTİYÂRI YOKTUR!... (Takdirlerindekini yapmak zorundadırlar) (28-68)

21- Ne hâl ile yaşarsanız, o hâl ile ölürsünüz; ve ne hâl üzere ölürseniz, o hal üzere bâ`s olursunuz; ve o hâl üzere haşrolursunuz!. "Hadis"

22- Allah`ın ahlâkı ile, ahlâklanın !. "Hadis"

-Hakikat dünyada iken yaşanacak bir olaydır!. Hakikatı yaşamadan ölenler, ölüm sonrasında, bu yaşamı elde edemezler!.. Hakikata karşı "a`mâ"lıkları sonsuza dek sürer!.

-Ötendeki değil, karşındaki HAK`kın fiilinden razı olmak, şirkten arınmaktır!.. Ya "Allah kulu" olunduğunu farkedersin; ya da "tanrının kulu" olarak, geçer gidersin ! (19/20/21)

-Şeriat ve tarikattan gaye hakikate ermek; mârifeti yaşıyabilmektir!.

-Tarikat seni, hakikate erdirip hakikatı yaşatamıyorsa, "yol" vasfını yitirmiş demektir!. Seni, senden arındırmayan tarikat, "tarikat" değil, "dernek"tir!.

-NÛR, O`dur ki, seni, hakikata erdire; şartlanmalarından, değer yargılarından, duygularından arındırıp; "Allah" gibi düşündüre, insan gibi değil !.

-Korku atılmadıkça, vehmin terki mümkün değildir!. VAHDET idrâk edilmeden, vehimden kurtulunmaz!. "Allah"ı anlamadan vehmi atan firavun olur!.

Firavun, birimsel nefse dönük sorumsuz yaşayan kişidir!.

-"Allah"ı "nefs"inde bulanda, birimsel menfaatlere dönük istek ve arzular kalmaz!.

-"Allah ahlakıyla, ahlaklanmak", birimsellik duygu ve değer yargılarından arınmak; Allah gibi düşünüp, Allah gibi değerlendirmektir !.

-"Allah"ta kendini yok etmek anlamını ifade eden "fenafillah" muhaldir!. "Allah" dışında ikinci bir varlık yoktur ki. o ikinci varlık, "yok" edilsin!.

-Geçerli olan, O`nun varlığı dışında VARSAYDIĞIN BENLİĞİNİN, GERÇEKTE, hiç bir zaman VAROLMADIĞINI ilim yollu kavramak; ve gereğini hissedip yaşamaktır!.

-Şayet, sen "yok"san elbette ki karşındaki kişi de "yok"tur!.. Öyle ise, karşındaki gerçek "var" olanı farkedip, O`nu kabullenebilecek ve hazmedebilecek misin?.. Yoksa, karşındaki O`nu inkâr ederek mi geçip gideceksin bu dünyadan, "a`mâ" olarak geçip giden nice ve niceleri gibi !.

-Ortaya koyduğu tüm sayısız esmâ terkipleriyle, her an, türlü isimler altında dilediğini, dilediği gibi yapmakta olan kim?.

Sen mi, O mu?.

Cevabın, O ise; Tanrın, senden razı olsun!.. Sen isen, razı mısın yaptıklarından?... Reva mı düşündüklerin, yaptıkların?.

-TEK`in nazarıyla, TEK`ten "çok"a bakışı muhafaza edip, sürekli olarak piramitin tepesinden aşağıya bakarak varlıkları seyretmek, yakîn ehlinin hâlidir!.. Ya varsayım yollu, "çok"tan, "yok"a bakılır; ya da TEK, kendi esmâ ve fiillerini seyreder!.

*  *  *