Kendini Tanı

Ahmed Hulûsi

SUNU

Değerli dostlarım,

Bu kitabımızda sizlere "Tasavvuf"un konularından sözetmeye başlayacağız.

Daha önceki yazılı, sesli ve görüntülü yayınlarımızda islâm Dini’nin insana iki yönlü çalışma önerdiğini açıklamıştık.

Dünyada insanın varoluşunun iki ana sebebi vardır:

1-Ölümötesi sonsuz hayatın değişik boyutlar halinde devam edecek şartlarına, biyolojik beyni en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle hazırlanmak.

2-"Nefs"ini tanıyarak "RABB"ını bilmek ve böylece hakikatin olan ALLAH`a ermek!.

1.şıkkı daha önceki yayınlarda detaylı bir şekilde açıkladığımızı düşünerek bu ve bundan sonra yayınlamayı tasarladığımız iki kitapta insanın "mânevi hayatıyla" ilgili konuları izah etmeye gayret edeceğiz.

Düşünerek, sorgulayarak, araştırarak ve öğrendiklerinin gereğini tek tek yaşamında uygulayarak geçen 30 küsur yıldan sonra; edindiğim bilgileri, bulguları ve deneyimi, Rasûlullah Aleyhisselâm’a hizmetim, insanlığa borcum anlayışıyla sizlere ulaştırıyorum.

"Okur" - "yazar" bir "düşünür", olmamın dışında, hiç vasfım, ünvanım yoktur!.

Kim, bize mürşitlik, şeyhlik, hocalık, önderlik, liderlik ve bu gibi pâye yakıştırırsa, bu o kişinin kendisini aldatan zannı ve tasavvuru dolayısıyladır!... Biraz da Din ve tasavvuf konusundaki cahilliğindendir!.

Benim dinim, Muhammed Mustafa Aleyhisselâm’ın Dini`dir!.

Benim mezhebim, Muhammed Mustafa Aleyhisselâm’ın mezhebidir!.

Benim tarikatım, Muhammed Mustafa Aleyhisselâm’ın tarikatıdır!..

Benim meşrebim, Muhammed Mustafa Aleyhisselâm’ın meşrebidir inşâallah!..

Kısacası ;

Ahmed Hulûsi, MUHAMMEDÎ`dir!.

Elden geldiğince "oku"-"yazar" ve "düşünürdür"!... Ve düşündüklerini, arzu edenlerle paylaşandır; işte hepsi o kadar!..

Dostlarım,

Lûtfen elinizden geldiğince hakikatı araştırınız ve yarın size hiç bir faydası olmayacak "dedi-kodu"yu "gıybeti" derhal terkediniz!.

Neyinize gerek insanların hâlleri, yaşamları!.. Siz, geleceğinize ışık tutacak fikirlerle, düşüncelerle ilgilenin!.

Siz bu dünyaya başkalarının neler yapıp neler yapmadığıyla uğraşmak ve onları yargılamak üzere gelmediniz!.

Zaten hepimiz bu dünyada yaptıklarımızın cezasını tam hakkıyla göreceğiz!. Bundan kesinlikle kuşku duymayın!. Çünkü sistem, bir mekanizma olarak yürürlüktedir.

Herkes yaptığının sonucuna katlanacaktır!.

Öyle ise, bırakın insanların yaptıklarıyla kafanızı meşgul etmeyi!. Başkalarının kulvarlarıyla ilgilenip yol almaktan geri kalacağınıza; kendi kulvarınızda olabildiğince ileriye gitmeye çalışın!.

Biliniz ki, İNSANLAR FİTNEDİR; yani imtihan vesilesidir!.

Onlardan Rabbinize, Melîkinize ve İlâhınıza sığının!.

Şu âyeti kerimeye çok dikkat ediniz:

"Kul;

eûzü bi`RABB`in nâs;

MELİK`in nâs,

İLÂH`in nâs,

min şerr`il vesvâsil Hannas,

elleziy yüvesvisü fiy sudûr`in nâs,

min el CİNNETİ ven NÂS !."

Hemen hepinizin bildiği "NÂS"="İNSANLAR" sûresinin yorumuna girmeyeceğim burada elbette... Ancak, konumuzla ilgili olarak son âyetindeki çok çok önemli bir noktaya, değerli bir arkadaşım istediği için dikkatinizi çekmek istiyorum.

Bu sûrenin son âyetinde, hiç bir sınırlama ve ayırım yapılmaksızın şöyle uyarılmaktayız:

"Bütün görünmeyen varlıklardan; ve İNSANLARDAN sığınırım!." de... "RABB`ıma, MELİK`ime ve İLÂH`ıma!."

Tek şansımız olan şu kısacık dünya yaşamını, Hakikatı kavrayıp gereğini yaşamak ve ölümötesi boyuta hazırlanmak yerine; insanların dedi-kodusuyla harcarsak, sonuçta çok çok yazık olacaktır bize!.

"İNSANLARDAN sığınmak" demek, "onların bizim için oluşturacağı fitne yani imtihanlardan sığınmak", demektir!.

"İNSANLARIN hakikatı olan ALLAH`ı" göremeyerek, onlara kötü davranmak, hakkını yemek, dedi-kodu ve gıybetini yapmak, iftira etmek; kısacası, yüzünü çevirdiğin her mahalde ALLAH`ı değil İNSANLARI görmek, Allah`a sığınılması gereken en önemli belâdır!..

İşte "tasavvuf" çalışmaları ve terbiyesinin çok önemli bir amacı da insanı bu en büyük belâdan; perdelilikten korumaktır...

Bu yüzdendir ki "tasavvuf" en değerli konudur!.

Allah nasip ede...

Kolaylaştıra...

Muvaffak ede!.

AHMED HULUSI 24.9.1994 ANTALYA

*  *  *