İnsan Ve Sırları -2

Ahmed Hulûsi

MELEKLER HAKKINDA

Meleklere iman niçin önemlidir ve imanın şartları arasına girmiştir?

Allah’a imanı anladık..Allah Rasûlü’ne imanı anladık. Zarùri!...Kur’ân şart,hükümleri ulaştırıyor!..

Peki hayatımızda hiç melek görüyor muyuz?!...Hayır!..

Görmek mümkün mü?..Bizimle konuşuyor mu, bir ilintisi var mı?..

Hayır!..

Peki, meleği bilsek ne olur, bilmesek ne olur?.. Kabul etsek ne kazanırız, kabul etmesek ne kaybederiz?..Yâni,meleği bilmek niçin önemli ve o derece önemli ki, imanın şartları arasına girmiş!..Amentü’ye yerleşmiş!...Amentü’nün esaslarından olarak bildirilmiş!

Niçin gerekli meleklere iman?

Melâike” kelimesi çoğul bir kelime! Bunun aslı , orijin mânâsı “MELK” yâni “kuvvet” anlamında...

Allah’ın kuvvetlerini ulaştırıcı varlıklar veya Allah’ın kuvvetlerinin ulaşması, “İlâhi kuvvetler”anlamında anlaşılıyor!.Her kuvvede bir mânâ!..

Şimdi, Allah’ın varlığını kabul ettiğin gibi; bu varlıkta mevcut olan bir kuvvet ve kuvvetinde ortaya çıkışı söz konusu.

Senden herhangi bir nesne, kuvveden fiile çıkmak sùretiyle gerçekleşiyor..Kuvvede kaldığı sürece zaten tüm varlıkta ve özde mevcut!

Onun müşâhede edilmesi, tesbit edilmesi, seyredilmesi denen olay, ortaya çıkmasıyla mümkün.

“İlâhi kuvvetler” de mânâların fiil düzeyinde seyredilmesine vesile oluyor!.. Yâni, esmâ âleminin, ef’âl âlemi şeklindeki müşâhedesi, bu “ilâhi kuvvetler” dediğimiz şekilde meleki güçlerle gerçekleşiyor...

Farzımuhâl herhangi bir yıldızdaki mânâ “radyasyon” adını verdiğimiz kozmik ışın dalgaları ile Dünya üzerine ulaşıyor...Buna eski tâbirle “3.kat gökteki veya 7.kat gökteki emirlerini yere taşıyor” deniyor.

İşte, bu İlâhi kuvvetleri tanımak, kendini tanımakta bir aşama, bir merhale..

Bu sebepten dolayıdır ki, bu ilâhi kuvvetleri tasdik etmek gereklidir, ki onları tasdik ettikten sonra da bulasın tanıyasın ve Allah’ın gücüyle-kudretiyle-kuvvetiyle onları kullanabilesin!..

Bilmediğin, haberin olmayan bir şeyi nasıl kullanabilirsin? Ama bileceksin ki o şeyi, ondan sonra da onlar üzerinde senin tasarrufun olsun!

Ama bu senin değil, Allah’ın tasarrufu olur!..Allah ikram yollu, kulunda bu tasarrufu ortaya koyar.

Demek ki meleklere imanın zarùreti, o meleklerin ilâhi kuvvetler olması hasebiyle!..

İlâhi kuvvetlerin, bir diğer ifade ile, İlâhi isimlerin mânâlarının kuvveden fiile dönüşmesi; melekler ile olmaktadır. Dolayısı ile melekleri inkâr neticede İlâhi isimlerin yani Allah’a ait mânaların inkârı demek olacağı için, bu hususa iman bu derece önemlidir.

Öte yandan;

Melekler, “Allah’la kulu arasında aracıdır” deniyor.

Kul” dediğimiz, “Ef’âl mertebesinde terkibin ortaya çıkışı” değil mi?

Allah da, zâtı değil mi, yâni mertebeler arasındaki ilişki bu kuvvetlerle oluyor.

Senin ef’âl mertebesinden esmâ mertebesine, urûcun bu kuvvetlerledir!.

Nitekim Hz.Rasùlullah Aleyhi’s-Selâm’da Mi’raca çıktığında yanında melek eşlik etmiştir. Ama belli bir noktaya kadar...O noktayı geçemez meleki kuvvetler! Çünkü zaten o melekî kuvvetler, esmâ mertebesinde hâsıl olmuştur Esmâ mertebesinde, meleki kuvvetler terkedilir; sıfat mertebesine geçilir.

Meleki kuvvetler, isimlerin mânâlarının aşikâre çıkışı halindeki çeşitli adlarıdır!.Yâni her melek veya her meleki kuvvet gücünü bir ilâhi isimden alır!..

*  *  *