İnsan Ve Sırları -2

Ahmed Hulûsi

KUR`ÂN-I KERİM HAKKINDA

Kur’ân , bu İlâhi hükümlerin ve açıklanan sırların toplu olarak bildirilmesinden başka bir şey değildir.

Kurân ‘da iki tür âyet vardır, ”Muhkem”ve “Müteşabihat” denilen .

Muhkem âyetler, kişinin kendi tabiatını meydana getiren huylarından ve tabiatlarından arınabilmesini sağlayıcı fiilleri bildirir.

Hangi fiiller neticede senin azâb çekmene yol açar; seni gelecekte karşılaşacağın cehenneme çeker; seni benlik kayıtları içinde hapis tutar;sayısız üzüntü ve sıkıntı içinde boğar, bunları bildirir...Bunlardan başka Allah’ı , kendini nasıl tanıman gerektiğini gösterir. Bunların gereği olan fiilleri de anlatır emirler ve yasaklar şeklinde!

Müteşabih denilen, benzetme -teşbih yollu âyetler ise, ilâhi sırları , o sırlara ermeye istidadı olanlara , misâl yollu, benzetme yollu aktarabilmek için gelmiştir..

Bir kişi, ne oranda bu İlâhi Hakikatları anladım sanırsa sansın, eğer gerçekten anlayamamışsa; oradaki bu zan ile Kur’ân ‘ı Kerim ve Allah Rasûlü’nün hükümleri arasında bir çelişki olacaktır!

Eğer tam olarak meseleye vâkıf olduysa; yâni bir “Vâris-i Rasùlullah” ise, zâhirin, şeriatın her hükmünü, hakikatta ; Hakikat’ın her hükmünü de şeriatta aynen bulur; yerli yerince hepsini müşâhede eder!..Eğer herhangi bir noktada, daha değişik bir kanaate varmışsa ,bu kanaate varış ,onun meselenin künhüne vâkıf olmayışını gösterir.

*  *  *