İnsan Ve Din

Ahmed Hulûsi

SUNU

2005 yılı başında www.ahmedhulusi.org adresindeki web sitemi yeniden faaliyete geçirdikten sonra, kitap okurlarımıza bazı yeni bilgiler ulaştırmak amacıyla arasıra çeşitli konuları paylaşmak istemiştim.

Kezâ expochannel`da Ramazan boyu yaptığımız sohbetlerin  konularının da izleyemeyenler tarafından edinilebilmesi için böyle bir kitaba ihtiyaç duyuldu.

İşte bu sebeplerle yazılmış bulunan ve bugüne kadar kitaplarda yer almamış metinleri genel istek üzerine bir kitap halinde yayınlamak nasipmiş ki karar verdik.

Yeni dönem yazıların ana karakteristiği, okuyucularımızla “B” harfinin işaret ettiği “giz”li anlam ile Kurân-ı Kerîm âyetlerinin anlamları üzerinde durulması.

Şâh-ı Velâyet, “ilmin kapısı” Hazreti Âli,

Ben yürüyen Kurân’ım!” demiş...

Kurân ve insan ikiz kardeştir” hadisi şerifi ışığında...

İşte bu Zât diyor ki:

Kurân’ın sırrı Fatiha’da; Fatiha’nın sırrı Bismillah’da; Bismillah’ın sırrı da ‘B’ harfindedir!. Ben o ‘B’nin altındaki NOKTA’yım!

Söylemin son cümlesini konuyu yaşayanlara bırakarak; “Kurân”ın sırrı “B” harfinde olduğuna göre; Kurân’ı bu bakış ile değerlendirebilmek için, olayı yeni baştan değerlendirelim.

Şu gerçeği vurgulamaya çalışıyorum:

Kurân-ı Kerîm’i değerlendirmede iki türlü anlayış mevcuttur.

·         Birinci anlayış, “B” harfinin işaret ettiği sırrın farkında olmayan veya olup da önemini kavrayamayanların anlayışıdır.

·         İkinci anlayış ise, Kurân-ı Kerîm’i “B” harfinin kapsadığı anlam ile değerlendirenlerdeki anlayıştır!

İslâm Dini’ni kabul etmiş her insan bu iki anlayıştan birindedir kesinlikle.

Birinci anlayıştakiler “Din” olayını tamamen şekilci ve materyalist bir bakışla değerlendirirler. Bunlara göre, “ALLAH” adıyla iman edilen tanrı “yukarıda”dır; her ne kadar lâfta, “her yerde hazır nazır”, denilse de!.

Namazda o tanrının huzuruna çıkılır!. Ona tapınılır razı olması için!. Kurân’da anlatılan her şey şekilci ve beş duyuya dayanan anlayış içinde değerlendirilip kabul edilir. Onların fıtrat ve yaratılışları bu işlevi yerine getirmek üzeredir çünkü!.

İkinci anlayıştakiler ise, adını koymamış olsalar bile “B” sırrına dayalı bir şekilde ALLAH Rasûl’ünü kabul ve O’na iman etmişler; ismi “ALLAH” olanın esmâsıyla, tüm algılanan ve algılanamayanların var olduğunu kabullenmişler; isimlerin ardındaki müsemmanın (isimlenenin) esmâ olduğuna iman veya yakîn elde etmişlerdir. Bu görüş de tüm ehlullahın ve evliyâullahın anlayışıdır. Tasavvufa girmiş olanlara da hep bu anlayış idrâk ettirilmeye çalışılır yavaş yavaş; hazmettirile hazmettirile...

Birinci görüştekiler her türlü hoşgörü ve sevecenlikten uzak bir şekilde, “zorlayıcı ve “tahakküm edici” bakış açısıyla, ALLAH adı ile düşündükleri yukarıdaki tanrı ADINA konuşma ve insanları yargılama, sorgulama, kendi düşüncelerini kabul etmeyenleri veya kendileri gibi giyinmeyenleri, görünmeyenleri “kâfir” ilân etme hakkını kendilerinde görürken...

İkinci görüştekiler ise insanlara daima sevgi ve gerçek hoşgörü ile yaklaşmışlar; onları içinde bulundukları şartlardan dolayı kınamamışlar, fâile değil fiîle buğz etmişler; Hakk’ı tavsiye edip, kendilerine yapılanlara da sabırla yanaşmışlardır. Bunun getirisi olarak da ALLAH’a derûnlarına giden yoldan yakîn elde etmişler, her insanda da aynı hakikatin varlığını görerek, onlara saygı duymuşlardır.

Açın okuyun bu yolda yazılmış sayısız eserleri...

Birinci anlayışta olanların eserlerini...

İkinci anlayışta olanların eserlerini...

İşte aradaki fark, “B” sırrının açıldığı anlayışlar ile açılmadığı anlayışlar arasındaki farktır.

Herkes, bugün beraber olduğu anlayış ehliyle beraber olacaktır, ebeden!.

Hepimize mubarek olsun anlayışı...

Her birimi kendine özgü bir işlevle Yaratan, ne güzel takdir eden ve kolaylaştırandır!.

Umarım biz de “B” sırrına ermiş olarak Kurân-ı Kerîm’i bu bakış ile yeni baştan ele alarak değerlendirebilenlerden oluruz.

AHMED HULÛSİ

29 Ekim 2005