Muhammed Mustafa -2

Ahmed Hulûsi

MESCİDİ NEBEVÎ`NİN YAPILIŞI

Efendimiz Aleyhisselâm’ın Medine`ye gelişini ve Hazreti Halid (r.a)ın evine inişini vermiştik..

Şimdi aynı olayları daha yakından ve Mescidi Nebevî’nin yapılışı ile birlikte inceleyelim..

Efendimiz Aleyhisselâm’ın Medine`de Hazreti Halid (r.a)ın evine indiği ilk gecenin sabahı idi.. Efendimiz Aleyhisselâm sabah namazını kılmış ashabıyla birlikte sohbet ediyordu..

Doğrusu o gece Hazreti Halid`in gözüne uyku girmemişti.. Efendimiz Aleyhisselâm Hazreti Halid`in evinin alt katında uyuduğu için , ”Ya Rasûlullah rahatsız olursa !. “ diye.. Ertesi sabah da ev halkı, Rasûlullah Aleyhisselâm’ın üst katta uyumasına karar vermişlerdi..

Bugün, İstanbul`un Eyup Sultan diye anılan semtinde her gün muazzam bir kalabalığın ziyaretgâhında medfun bulunan Hazreti Halid, doğruca Rasûlullah Aleyhisselâm’ın yanına koştu sabahleyin ve şöyle konuştu:

- Ya Rasûlullah, dün gece gözümüze uyku girmedi !..

- Niye ya Halid ?. Niye uyuyamadınız ?..

-Zîrâ alt katımızda siz yatıyordunuz !.. Ya çocuklar sağa sola dönerken gürültü eder sizi rahatsız ederse diye düşündük.. Bu yüzden de gözümüze uyku girmedi.. Belki de üzerinize topraklar dökülmüştür..

-Hayır ya Halid !. Rahatsız olmadık !.. Bizim için daha da iyidir.. Zira gelen giden olur dostlarımızdan da, belki sizi rahatsız ederler..

Ancak bu cevap karşısında Hazreti Halid ısrar eti:

-Ama bu hâl aldığımız terbiyeye aykırı düşer ya Rasûlullah! Lütfen yukarımızda yatmayı kabul ediniz !..

-Peki öyleyse istediğiniz gibi olsun!..

Efendimiz Aleyhisselâm böylece Hazreti Halid`in üst katında yatmayı kabul etmişti. Keza Efendimiz Aleyhisselâm o gece devesinin çöktüğü arsayı düşünüp durmuştu..

- Acaba o arsa kime aittir?.. Hazreti Halid bir an düşündü:

- Beni Necar`dan Rafi`nin oğullarınındır.. İki oğulundur ki, ikisi de öksüzdür.. İkisi de baba öksüzüdür.. Beldemizin ulusu Ebu İmame Es`ad tarafından himâye altında tutulmaktadır..

Efendimiz Aleyhisselâm’ın içi cız etmişti öksüzler sözünü duyunca.. Elbette ki kendisini bu hale erdiren Allahû Teâlâ onları da bir çok nimete erdirecekti..

- Kimdir bu öksüzler ?. Diye sordu .. Hazreti Halid anlattı:

-Rafi`nin oğulları Sehl ile Süheyl.. Arsa babalarından kalmıştır.. Burada hurma kurutuluyor.. Müslümanlar da topluca namaz kılıyorlar.. İmam Es`ad da bize namaz kıldırdı..

Efendimiz Aleyhisselâm yavruları görmek istedi:

- O öksüz yavruları buraya çağırabilir misin ya Halid ?..

- Emredersin ya Rasûlullah !..

Akşam üstü iki çocuk sevinç içinde Rasûlullah`ın huzuruna girip ellerini öptüler.. Ne büyük şerefti onlar için Allah Rasûlü’nün huzuruna girmek.. Efendimiz Aleyhiselâm onları okşayıp sevdikten sonra konuştu.

-Ya Sehl ve Süheyl, boş arsanızı sizlerden satın almak istiyorum.. Satar mısınız ?.. Çocuklar şaşırdı:

- Olur mu ya Rasûlullah ?..

- Niye olmasın ?..

- Biz parayla satmayız ya Rasûlullah!..

-Ya ne yaparsınız ?..

- Allah rızası için hediye ederiz !..

Efendimiz onların bu davranışından son derece memnun kalmıştı..

Ancak , iki öksüzün hakkını alabilir miydi hiç ?..

-Allah sizlerden razı olsun !.. Ancak ben arsanızı parası karşılığında alabilirim..

Sonra Efendimiz Aleyhisselâm yanında bulunan Hazreti Ebu Bekir`e dönerek:

-Arsayı 10 miskal karşılığında satın alıyoruz.. Parayı ödeyin çocuklara ya Eba Bekr !...

Sonra da bulunanlara hitâbetti:

- Ey ashabım.. Bu arsayı mescid inşâası için satın almış bulunuyorum.. Bugünden itibaren bu mescidin yapılması için hazırlıklara başlamamız lâzımdır.. Artık namazlarımızı toplu halde mescidimizde kılacağız Allah`ın lûtfuyla..

Arsada bazı hurma ağaçları mevcuttu.. Bir kısım yerde de mezarlar vardı.. Efendimiz Aleyhisselâm’ın emriyle ağaçlar bir düzene sokuldu, mezarlar düzeltildi ve arazi çok kısa bir zamanda dümdüz, duvarlar yapılabilecek hâle getirildi..

Efendimiz Aleyhisselâm ilk evvelâ kerpiç kestirdi.. Daha sonra kereste temin edildi..

Nihâyet temel atma günü geldi..

- Bismillahir rahmanir rahiym!.. diyerek ilk taşı Efendimiz Aleyhisselâm koydu.

Sonra da Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Ömer ve diğerleri..

Ashabı Kiram Aleyhümür Rıdvan Efendimiz Sav. böylesine gayretle çalıştığını görünce daha fazla bir şevk ve gayretle çalışır. Kimi kereste, kimi kerpiç taşır, kimi duvarın örülmesinde çalışır.. Bütün gaye Medine`deki ilk müslüman mescidinin bitirilmesiydi...

Mescidi Nebevi`nin yapılışı sırasında en büyük gayreti gösterenlerden bir tanesi de Ammar bin Yesır`dı.. Ashab Baki`ül Habcebe çukurundan birer kerpiç taşırken, o ikişer kerpiç yüklenerek gelirdi..

- Ya Ammar niçin iki kerpiç birden taşırsın ?.. diye soranlara o şöyle cevap verirdi:

- Bu ikinci kerpici de Rasûlullah için taşırım !..

Amar bin Yasir Ra. ı bazı çekemeyenler vardı.. Hattâ onu öldürmek istiyorlardı..

Bu yüzden bir gün durumu Efendimiz Aleyhisselâm’a anlatmış ve şöyle demişti:

- İşte bu sebeple beni öldürmek istiyorlar ya Rasûlullah !.. Efendimiz Aleyhisselâm onun sözlerini dinledikten sonra terli ve tozlu yüzünü okşayıp şöyle buyurdu:

- Yazık ediyorlar sana ya Ammar !.. Ancak seni öldürenler bunlar olmayacaktır !.. Senin hayatına asi bir halk topluluğu son verecektir..Halbuki o sırada sen ise onları cennete davet etmekte olursun !..

Nitekim Rasûlullah Aleyhisselâm’ın istikbale ait bu sözleri bir mûcize olarak tahakkuk etmiştir.. Hazreti Ali (r.a)a karşı isyan eden Muaviye ile yapılan Sıffıyn harbinde, Ammar Ra. Hazreti Ali Ra. tarafını tutarken, Muaviye taraftarı âsiler tarafından katledilmiştir... Ki o sırada kendisi asileri Cenâb-ı Murtaza tarafında birleşmeye davet etmekte bulunuyordu...

Mescidi Nebevi`nin inşâsı tam yedi ay sürdü.. Ve bu yedi aylık zaman zarfında da Efendimiz Aleyhisselâm Aleyhisselâm Hazreti Halid bin Zeyd ebu Eyyub el Ensari`nin yâni Ensar`dan Zeyd`in oğlu Eyyub`un babası Halid Ra.ın evinde kaldı..

Geçen bu yedi aylık müddet sırasında Ensârı Kiram yâni Medineli müslümanlar nöbetle her gece kendisine yiyecek, içecek getirirler, Efendimiz Aleyhisselâm için ellerinden geleni ardlarına koymazlardı.. Hemen her gece imkânları nispetinde Rasûlullah Efendimiz yanına koşarlar O`nun mübârek sohbetinden bir şeyler kapmağa çalışırlardı..

Yedi aylık sürenin sonuna doğru Hazreti Ayşe ile Efendimiz Aleyhisselâm’ın ve Hazreti Ebu Bekri Sıddık (r.a) ın aileleri Medine`ye getirilmişti..

Günler böylece ilerliyordu artık..

*  *  *