Muhammed Mustafa -2

Ahmed Hulûsi

YOLCULUK

İslâmiyetin doğuşundan bu yana geçen onüç sene zarfında, kırk bin dirhem civarında olan muazzam servetinden, Islâmiyet için yaptığı harcamalar sonucu, bugün elinde sadece beş bin dirhem civarında bir parası kalan Hazreti Ebu Bekr es Sıddık, Rasûlü Ekrem`e döndü:

- Ne buyurursun ya, Rasûlullah ?..

- Bismillâhirrahmanirrahiym..

Böyle söyleyerek Rasûlu Ekrem ayağa kalktı ve develere doğru yürüdü.. Büyük yolculuğun bütün güçlükleri ufalmış, ufalmış, eriyip kaybolmuştu bu bir tek kelime karşısında..

Rasûlu Ekrem`in “kasva” isimli devesine, önce Rasûlu Ekrem, O`nun arkasına da, Hazreti Sıddık bindi.. Ebu Bekr es Sıddık`inkine de, kılavuz Abdullah ile Hazreti Sıddık`ın âzatlı kölesi Amir yerleşti.. Develerin süratli bir şekilde yola koyuluşu, tarihin başlangıç noktasını teşkil ediyordu..

İstikâmet dahil yolundan Medine...

*  *  *