Gavsiye Açıklaması

Ahmed Hulûsi

SUNU

Değerli Okurlarım;

"Tasavvuf"tan gaye, kişinin Allah`ı bilmesi; Allah indinde ve ilminde "yok"luğunu hissedip yaşaması; ve nihayet "ALLAH İsmiyle İşaret Olunan, BÂKÎ"dir hükmünün tesbit olmasıdır.

Yüzyıllarca insanlar, bu gaye ile sayısız çalışmalar yapmış, bu yolda elde ettikleri bilgileri, diğer hemcinsleriyle paylaşmak üzere sayısız eserler vermişlerdir.

Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselâm’ın tebliğine kulak veren ve Kur`ân-ı Kerîm’i anlamaya çalışanlar, yaptıkları sayısız çalışmalardan sonra iki ana görüş çevresinde biraraya gelmişlerdir.

A-"ALLAH Adıyla İşaret Edilen”i insanın ve kâinâtın ÖTESİNDE; insanın dışında; bir TANRI gibi kabul edenler.

B- "ALLAH Adıyla İşaret Edilen”i, sonsuz ve sınırsız AHAD olarak anlayıp; Allah kavramı dışında "gayrı varlık" ve hattâ "gayrı" düşüncesi kabûl etmeyenler.

Hazreti Ebû Bekir`den, Hazreti Âli`den, İmam Caferi Sâdık`tan, Cüneyd-i Bağdadî`den, Bâyezidi Bistamî`den, Abdülkâdir Geylânî`den, Ahmed Rufâî`den, Ahmed Bedevî`den, Hasan Şazelî`den, imam Gazalî`den, Muhyiddin A`rabî`den, Abdülkerîm Ciylî`ye kadar isimlerini sayamadığımız sayısız zevât (Allâh cümlesinin sırrını azîz etsin), hepsi de yaptıkları tahkik sonucu, ALLAH`ın AHADİYYETİ konusunda ittifak etmişlerdir. Günümüzde dahi, tahkik ehli bu kanaat içindedir. Çünkü, "Hakikat" tektir ve O`na nazar edenlerin de bu konuda ihtilâfa düşmeleri mümkün değildir.

Hazreti RASÛLULLAH`in söylediklerini kendilerine konu alan diğer bir takım değerli zevât dahi, dinin zâhirini korumak için son derece değerli çalışmalar yapmışlar ve insanların dine yönelmek mecburiyetinde olduklarını çeşitli şekillerde izaha gayret ederek, bu yolda hizmet vermişlerdir...

Allah bu değerli zevâtın hizmetlerini de, niyetlerine göre elbette ki kabûl eylemiştir...

Hâcegân silsilesi diye bilinen ve günümüzde "Nakşibendî"lik olarak tanınan tarikatın önde gelen isimlerinden Hâce Ubeydullah Ahrar, Reşâhat isimli eserin sahibi Sâfi Hüseyin`e şöyle der:

"Günümüzün geçerli din ilimlerinin özü tefsir, hadîs ve fıkıhtır. Bunların da, özü tasavvuf ilmidir. Tasavvuf ilminin de hülâsası ve MEVZU, VÜCUD bahsidir.

Derler ki, bütün mertebelerde bir TEK VÜCÛD vardır; ki o vücûd, kendi ilmî sûretleriyle görünmüştür..."

İster, vahdet-i vücûd; ister, vahdet-i şuhûd; ister şuhûd-u Zât; tasavvuftaki hangi görüş olursa olsun, hepsinin de esası TEK`liktir!..

İşte bu sebepledir ki, bütün tarikatların, (elbetteki tasavvuf tarîkatlarının), konusu "ALLAH`ın TEK`liği"nin anlaşılması, hazmedilmesi ve yaşanmasıdır...

Gerçek tasavvuf ehli, hangi yoldan olursa olsun, bir diğer kişiye "gayrılık" gözüyle bakmaz ve hakkında menfî konuşmaz; çünkü yetiştiricisi kâmil ise öğretmiştir ki, konuştuğu söz Hakk`a ulaşacaktır!..

1967 yılında neşrettiğimiz "TECELLÎYAT" isimli kitapçığımızda, o gün için Allah`u Teâlâ`nın bize ihsân buyurduğu ilk müşâhededen sözetmiştik. Vahdet konusunda ilk görüşlerimizi, o eserde dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık...

1982 yılında ise, çok değerli arkadaşım Hilmi Ahmed TUNALI, bizden Gavs-ı A`zâm Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin tasavvuf ehli arasında çok meşhur olan "RİSÂLE-İ GAVSİYE" isimli eserini açıklamamızı istedi.

Biz de kapasitemiz yettiğince, Allâhkulu olarak, ihsân buyurduğu ilim ve yaşam nispetince, bu eseri 60 dakikalık dört kaset dolduracak biçimde açıklamaya çalıştık.

Elinizdeki "GAVSİYE AÇIKLAMASI", işte bu çalışmanın kitaba göre düzenlenmiş şeklidir. Bu hizmete vesile olan ve yıllar boyunca uzun yıllar çalışmalarımda büyük desteğini gördüğüm değerli insan Hilmi Ahmed TUNALI`ya huzurlarınızda açık teşekkürlerimi sunmak benim için bir borçtur.

Evet, niçin "Gavsiye açıklaması"...?

Yanlış bilgilenme sonucu olarak, halkımızın pek çoğu, tasavvufun ana mevzûu olan "Allah`ın TEK`liği" konusunu Muhyiddin Arabî`ye bağlarlar; ve hatta, bu konudaki bilgisizlik yüzünden konuyu saptırarak, "panteizm" olarak değerlendirip ve çevrelerine de böyle anlatırlar.

Oysa, "Allah`ın TEK`liği" konusunun, "panteist" görüş ile uzak-yakın hiç bir ilgisi olmadığı gibi; bu konuyu ortaya atan ilk insan da Muhyiddin A`rabî değildir!..

Muhyiddin A`rabî`den çok evvel; İmam Gazalî, avama dönük olarak yazdığı, Kimya-yı Saadet, İhya-u Ulûmid`din gibi eserlerinin yanı sıra; kendi ifadesiyle "ariflere, gerçekleri idrâk ettirmek için" yazdığı "MİŞKATÜL ENVAR" isimli eserinde, "VAHDET" konusunu bütün açıklığıyla kaleme almıştır. Bu çok değerli eser, dilimize Sayın Süleyman Ateş tarafından kazandırılmış ve Mehmed Şevket Eygi tarafından Bedir Yayınevince basılmıştır. İmam Gazalî`nin "Vahdet" konusundaki görüşlerini öğrenmek isteyenlere bu eseri tavsiye edebiliriz...

"Vahdet" konusunu, İmam Gazalî`den bir hayli önce de, Gavsı A’zâm Abdülkâdir Geylânî Hazretleri "GAVSİYE RİSÂLESİ" isimli eserinde açıklamıştır...

Genelde, tarîkat seviyesinde kitapları bilinen Hazreti Gavs’ın, "HAKİKAT" bahsini anlatan bu eseri, tasavvufla ilgilenen, hangi yoldan olursa olsun, herkes için son derece önemli bir eserdir.

Bu yüzdendir ki, talebin kimden geldiğini elhamdülillah gördük; ve günümüz diliyle, günümüz insanının anlayacağı bir biçimde açıklayarak sizlere sunduk.

Ayrıca, "NAKŞIBENDÎ" silsilesinden bir çok zevât-ı kirâmın "VAHDET" konusundaki görüşlerini de gene bu esere ilâve yaptık; ki okuyucu sadece "KADİRÎLİKTE" bu görüşler var sanmasın.

Ve nihâyet "Vahdeti" konu alan bazı şiirleri de bu esere ekledik; ki o konuda ehlini de mahrum bırakmamış olalım.

Tasavvufta, hemen bütün mürşid-i kâmillerin bildiği bu konuyu, ehlini bulamamış isteklilerinin de mahrum kalmaması gayesiyle kitaba dökerken; temennîmiz, hiç değilse hakikatın bilinebilmesidir!..

AHMED HULÛSİ

*   *   *