Hazreti Ebubekr Es Sıddık

Ahmed Hulûsi

UMUMİ HİCRET VE EBU BEKR`İN NİYETİ

Son zamanlarda Kureyşli müşriklerin iyice azması üzerine, bir kısım müslümanlar Habeşistan`a hicret etmişlerdi...

Bunların Habeşistan`a göç etmesinden bir müddet sonra Rasûlü Ekrem, müslümanlara:

-Ey müslümanlar! Sizin hicret edeceginiz şehrin, iki kara taşlık arasında hurmalıkları olan bir yer olduğu bana gösterildi...

Buyurarak, onları bu göçe teşvik etti...

Bundan az bir zaman önce, Ebu Bekr es Sıddık`da hicrete niyet etmiş ve Rasûlü Ekrem de O`na izin vermişti.

Bu, Habeşistan`a göç müsaadesinin çıktığı zamana rastlar...

Hazreti Sıddık, Mekke`nin deniz sahilini takiben beş günlük mesafedeki Berkülgımad`a gelmişti.

Devesi üstünde, kalbi Allah`ta gitmekteyken, karşısına İbnüddağine çikmaz mi !...

İbnüddağine o zamanlar daha müslüman olmamıştı... Müslümanlığı kabul edişi çok daha sonralarıdır!.. Hatta Huneyn savaşında bulunmuş ve müşriklerden bazılarını da öldürmüştü.

İbnüddağine, Kare kabilesinin de ulularından olması sebebiyle, hatırı sayılı bir kişidir...

Hazreti Ebu Bekr es Sıddık`ı görenibnüddağine, hayretle sordu:

-Nereye gidiyorsun, Ya Eba Bekr?..

-Beni kavmimin ezası çıkarttı.. Şöyle tenhaca bir yere gidip, orada Rabbime ibadet etmek istiyorum.

İbnüddağine, daha fazla hayret etti bu cevap karşısında:

-Ya Eba Bekr!. Senin gibi bir zat ne yurdundan çıkar, ne de başkaları tarafından çıkartılır!.. Bir hakikattir ki, sen herkeste bulunmayan malları ihsan edersin, akrabanı ziyaret edersin; reşid olmayan akrabai taallukatının yükünü çekersin; misafiri ağırlarsın; hayır işlere yardım edersin!.. Şimdi ben senin için hamiyim... Haydi Mekke`ye dön de, kendi memleketinde Rabbine ibadet et..

Ebu Bekr es Sıddık Hazretlerinin gönlü yattı...

Gerisin geriye Mekke`ye geldi... Kezaibnüddağine de O`nu yalnız bırakmadı... O da Hazreti Sıddık ile beraber Mekke`ye geldi.

*  *  *