Dua ve Zikir

Ahmed Hulûsi

BELÂLARDAN MUHAFAZA

  Okunuşu:

  Allâhumme inniy euzübike minel keseli vel heremi vel me`semi vel mağremi ve min fitnetil kabri ve azabil kabri ve min fitnetin nari ve azabin nari ve min şerri fitnetil gınâ ve euzü bike min fitnetil fakri ve euzü bike min fitnetil mesihid deccâli. Allâhummeğsil anniy hatayaye bimâisselci vel beredi ve nekkı kalbiy minel hataya kemâ nekkaytes sevbel ebyaza mineddeyni ve bâıd beyni ve beyne hatayâye kemâ bâatte beynel maşrıkı vel mağrıb.

  Anlamı:

  Allâh`ım, tenbellikten, bunamadan, günâhtan, ödleklikten, kâbir azabından, zenginlik imtihanından ve şerrinden, fakirlik imtihanı ve şerrinden, sana sığınırım.

  Allâh’ım, deccâlın şerrinden, sana sığınırım.

  Allâh`ım günâhlarımın kirini el değmemiş kar suyu ile yıka, kalbimi günâhlardan arındır; benimle günâhlarımın arasını doğu ile batı kadar uzak eyle.

Bilgi:

Hazreti Ayşe radıya’llâhu anha’nın bize nakletmiş olduğu bu duayı yapan Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem, insan için çok büyük tehlike arzeden olayları son derece özetle bize bildirmekte ve bunlardan Allâh’a sığınmamızı öğütlemektedir.

Tenbellik, insanlık kavramının işlevini ortadan kaldıran bir tür hastalıktır. Bunaklık, gene son yıllarda teşhis edilen ve insan şûurunu ortadan kaldıran, insanlık fonksiyonlarını yaşıyamaz hale getiren berbat bir hastalıktır. Ödleklik, fikri aksiyona dönmekten kesen, insana ilerleme yolunu kapatan büyük bir belâdır.

Diri diri, tüm zihnî fonksiyonları yerinde, şûurlu ve çevresini algılar bir halde kabre konan insanın ilk an dehşetini ve içinde bulunduğu yeni boyutun varlıklarıyla temasını düşünebiliyor musunuz. O ne korku verici, şok edici bir ortam ve yaşam biçimidir!..

Ya sonrasında o ortama hazır değilseniz, o içinde bulunacağınız yerin ve şartların size vereceği dehşetengiz azâb!.. Bütün bunları mantığınız, yeterli ilminiz olmadığı için kabullenemiyorsa, elbette korkmazsınız kâbir fitnesinden ve azâbından. Ama, uyarıyor bu konuda da bizi Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem. İsterseniz dikkate almayın!.. Neticesine katlanacak olan yine sizsiniz!..

DECCAL FİTNESİ. Sağ gözü kör yâni hakkı, gerçeği görmekten perdeli, sahib olacağı olağanüstü güçlerle insanları kendine tapındıracak YÜCE RAB olduğunu iddia edecek varlık!!!..

Allâh`ın sünneti olduğu üzere, önce insanları ALLAH`a inanmaya, O`nun SONSUZ - SINIRSIZ TEK olduğuna; tapınılacak bir TANRI olmadığına, her türlü, şekil, renk, ışık ve bu tür kavramlardan münezzeh yüce bilgi ve güç sahibi evrenüstü, enerji üstü bir kavram olduğuna işaret edip uyaracak olan "MEHDİ" lâkablı kişi çıkacak.

Arkasından da bu anlayışın imtihanına tâbi tutulmak üzere insanlar, DECCAL ortaya çıkacak; ve insanların asırlardır tapındıkları gökyüzündeki TANRISI olduğunu bildirecek ve onları kendine tapınmaya, kendi TANRI`lığını kabul etmeye davet edecek.

"MEHDİ"nin açıkladığı ALLAH kavramını idrâk etmiş olanlar, bu gerçeği farkettikleri için, ne kadar olağanüstü olaylar ortaya koyarsa koysun, DECCAL lâkablı TANRI"lık iddiasındaki varlığa inanmıyacaklar ve Hazreti Muhammed`in Kur`ân-ı Kerîm ile bildirmiş olduğu esaslara bağlı kalarak ölümötesi yaşama geçeceklerdir.

Kur`ân-ı Kerîm`de "İHLAS" sûresinde açıklanan "ALLAH" kavramının manâsını anlamamış; kafasında yarattığı bir TANRI`ya "ALLAH" ismini etiketliyerek yönelen insanlar ise, tasavvurlarındaki gökte bir yerde yaşayan TANRI`larını karşılarında bulunca, hemen O`na koşacaklar ve sonuçta, kendilerine yapılan uyarıya kulak vermemenin cezasını büyük bir hüsran ile alacaklardır.

DECCAL fitnesinden kurtuluş, ancak ve ancak Kur`ân-ı Kerîmde "İHLAS" sûresinde açıklanan "ALLAH" ismiyle işaret edilen idrâk edilerek mümkün olur; bunu hiç aklımızdan çıkartmayalım.

Zirâ, şu sıralar CİNLER, kendilerinin UZAYLI VARLIKLAR (Bu konuda çok geniş açıklama "RUH İNSAN CİN" 14. baskı kitabımızın "Uzaylıların içyüzü" bölümündedir.) UFO`larla aramıza gelip gittiklerinden sıkça sözetmeye başladılar. Yakında insanların TANRI`sının yeryüzüne geleceğinden de bahsediyorlar. Bunlar çok önemli işaretler olabilir.

Bilemeyiz, MEHDİ ne zaman çıkar; bilemeyiz DECCAL ne zaman çıkar!..

Bunlar Allâh`ın ilminde olan hususlardır. Ne var ki, böyle bir belâya karşı tedbirli, bilgili olup, yeni yetişenleri bu konuda uyarmada kesinlikle büyük yarar vardır. Çünkü işaretler bu zamanın çok uzak olmadığını göstermektedir.

Kütübü sitte denilen kesinlikle doğruluğu tartışılamıyan hadis kitaplarında gerek DECCAL ve gerekse MEHDİ konusunda önemli hadisler vardır; arzu edenler meselâ "İbn MÂCE"den MEHDİ ile ilgili peygamber açıklamalarını, "Müslim"-"Buhari" ve diğerlerinden DECCAL`la ilgili bahisleri tetkik edebilirler.

Meselâ, Deccâl`in kuş gibi uçarak dünyanın bir yerinden diğer bir yerine gidebileceği, kırk günde bütün dünyayı dolaşacağı, girmedik ev kalmayacağı, aynı anda dünyanın her yerinde görülüp, dinlenebileceğine işaret eden öyle tanımlamalar vardır ki; asırlar öncesinin şartları içinde, elbette ki uçak, televizyon gibi şeyler hayâl bile edilemezken, olayın bu şekilde nesilden nesile aktarılması üzerinde hassasiyetle durmak gerektirir, bize göre!..

Çünkü Rasûlullah, "İnsanlık yaratıldığından beri böyle bir fitne görmemiştir" diyerek DECCAL olayına son derece büyük önem vermektedir.

Çünkü, Deccâl öylesine olağanüstü güçlere sahip olarak öyle hayret verici olaylar meydana getirecektir ki, buna inanmamak, ancak Allâh’ın muhafaza ettiği kişiler için sözkonusu olabilecektir.

Ve DECCAL`ı yeryüzünden kaldıracak olan şahıs da Hazreti İSA aleyhi’s-selâmdır.

* * *

İSA aleyhi`s-selâmın gelip gelmiyeceği ya da ne şekilde geleceği konusunda bir hayli fazla spekülasyonlar yapılmaktadır.

Biz, Cenâb-ı Hakk’ın verdiği ilim ve eriştirdiği müşahede nisbetinde düşüncemizi arzedelim, belki meraklılarına faydalı olur.

Nakledilir ki, Hazreti İSA yeryüzünden ayrılmadan önce "İki bin sene sonra tekrar aranıza döneceğim" demiştir.

Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem ise Kur’ân-ı Kerîm’den sonra gelen en itibarlı hadîs kitaplarında kesinlikle vurgulandığı bir biçimde İSA peygamberin yeryüzüne ineceğini ve DECCALı yok edeceğini açıklamıştır.

İSA aleyhi`s-selâm bizim müşahedemize göre şu anda ruhanî bedeniyle serbest bir biçimde diğer peygamberler ve üst dereceli fetih ehli evliyâulah ile birlikte berzâhta yaşamına devam etmektedir.

* * *

KEŞİF, fizik bedene bağımlılık devam ederken manevî âleme vukuf ve onlarla irtibat hâlidir.

FETİH ise, fizik - biyolojik beden yaşamına devam ederken, ruh dediğimiz dalga bedenin -ışınsal bedenin- bağımsızlığını kazanma hâlidir ki, bu durum tasavvufta, "ÖLMEDEN ÖLMEK" diye tanımlanır.

* * *

İşte bu fetih gelmiş, yani ölmeden ölmüş, ruhuyla - mikrodalga âlemde yaşama yeteneğini elde etmiş kişiler; diledikleri takdirde bu bedeni yoğunlaştırmak suretiyle aramızda biyolojik bedenle görünebilirler ve çeşitli işler başarabilirler.

Nitekim bunun bir örneği de HIZIR aleyhi’s-selâm’dır!.. Dilediği anda biyolojik bedene geçip görünür, dilediği anda da dalga boyutta yaşamına devam eder.

Bu esastan olmak üzere Gerek Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin ve gerekse daha başka fetih ehli zevâtın aynı anda birkaç yerde görülüp yemek yemeleri, hep bu türden olaylardır.

Hazreti İSA’da, şu anda yaşamakta olduğu RUH ya da dalga bedenini tekrar yoğunlaştırmak suretiyle yeni baştan aramıza dönecektir ki, bu dönüş yaşı da, ayrıldığı andaki 33 yaşın sureti ve şekliyle gerçekleşecektir. Muhakkak gerçeği en mükemmel şekilde bilen Allâh’tır.

Evet, Rabbimin bu konuda müşahede ettirdiği bu. Şükründen aczimi itiraf ederim, bana öğrettiklerine.

* * *

  Okunuşu:

  Allâhum merzukna iymanan dâimen ve yakînen sâdıkan ve kalben hâşian ve lisânen zâkiren ve âmelen makbulen ve rızkan vâsian ve ilmen nâfian ve dereceten refî’âten ve tevbeten nasûhaten kablelmevti ve raheten indel mevti ve mağfireten bâ’del mevti ve emnen min azâbil kabri.

  Anlamı:

  Allâh’ım, dâimi imân haliyle, sıdk üzere yakîni, korkan değil, haşyet duyan bir kalbi, sürekli zikir halinde olmayı, makbul çalışmalar yapmayı, çok kapsamlı bir rızkı, bana sonsuza dek faydalı olacak ilmi, yüksek derecelerin kemâlini, ölüm öncesinde ve akabinde nasuh tevbesi içinde olmayı, ölüm akabinde bağışlanmayı ve kabir azabından emin olmayı bana ihsan et.

Bilgi:

Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem’in bize öğretmiş olduğu bundan evvelki ve bu duâ hayatımızın bütün safhaları ile ilgili, tasavvur ve hayal edemiyeceğiniz kadar geniş alanı kapsamına alan duâlardır.

Birinci verdiğimiz duâ, sakınılması, Allâh’a sığınılması gereken en önemli hususları vurgulamakta; ikinci olarak yukarıda naklettiğimiz de Allâh’tan âcilen ve önemli olarak istenilmesi gereken hayatî öneme hâiz hususları açıklamaktadır.

Lûtfen, bu iki duânın anlamını dikkatle tetkik ediniz ve ondan sonra da, sığınılan ve arzulanan şeylerin önemi hususunda fikir beraberliği içinde iseniz, mutlaka hergün sabah - akşam birer kere bu iki duâyı okumaya kendinizi alıştırınız. Unutmayınız, sadece yaptıklarınızın neticesini elde edeceksiniz; size havadan bir şeyler verecek ötede bir TANRI mevcût değildir. ALLAH düzenini meydana getirmiştir, onda asla değişiklik olmaz!..

  Okunuşu:

  Allâhumme eslemtü nefsiy ileyk ve veccehtü vechiy ileyk ve fevvedtu emriy ileyk ve elce’tü zahriy ileyk, rağbeten ve rehbeten ileyk, lâ melcee ve lâ mencee minke illâ ileyk, amentü bikitabikelleziy enzelte ve nebiyyikelleziy erselte.

Anlamı özetle şöyle:

Allâh’ım, kendimi sana teslim ettim, bilincimde yanlız sen varsın, işimi sana havale ettim, sana güvendim, seni dilerim ve senden geleceklerden korkarım, senden başka sığınacak ve senden başka himaye edecek yoktur. İnzâl ettiğin kitaba ve gönderdiğin Rasûlüne iman ettim.

Bilgi:

Berâ Bin Azib radıya’llâhu anh anlatıyor, Buharî naklediyor: Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem’in gece yatağa yattığı zaman uyumadan önce okuduğu bu duâyı bize.

Böylece Allâh yönelen kişi için Rasûlullah aleyhi’s-selâm şöyle diyor:

"Bir kimse bu duâyı yapar da sonra o gece içinde ölürse, o kimse İslâm fıtratı üzerine ölümü tadmış olur".

* * *

  Okunuşu:

  Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn, ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy, ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. İn lem tekûn gadbane aleyye, felâ ubâliy, gayre enne âfiyeteke ev seûliy. Euzü binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreti en yenzile bi gadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike.

Anlamı

"Allâhım, kuvvetimin yetersiz kaldığını, çaresiz olduğumu, halk nazarında hor hakîr hale düştüğümü görüyorsun. Ya erhamer rahimiyn, zayıf görülüp ezilenlerin Rabbi sensin. Kötü huylu ve kötü tavırlı yabancı düşmanın eline beni terketmiyecek, hatta himayemi ellerine verdiğin akrabadan bir dosta bile beni bırakmayacak kadar Rahimsin.

Allâh’ım, bana karşı gazablı değilsen; çektiğim eziyet ve belâlara hiç aldırış etmem. Ancak şu da var ki, koruma sahan bunları da çektirmeyecek kadar geniştir. Allâh’ım, gazabına maruz kalmaktan, yahud rızasızlığından, senin bütün zulmeti parıl parıl aydınlatan, dünya ve âhıret hallerinin yegâne selâmete çıkartıcısı olan NUR’u Vechine sığınırım. Allâh’ım rızan olasıya senden affını diliyorum. Havl ve kuvvet ancak seninledir."

Bilgi:

Efendimiz Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem, görev alışının ilk zamanlarında, gerçeği tebliğ etmek üzere Taif şehrine gitmişti.

Taif halkına elinden geldiğince gerçekleri göstermek için gayret sarfetti. Ama onlardan aldığı cevap sadece hakaret oldu. Hatta bu kadarla da kalmayıp çoluk çocuk onu şehirden kovup, taş yağmuruna tuttular. Atılan taşlardan mübarek ayakları kan - ter içinde kalmıştı.

Nihayet akrabalarından birinin bağına ulaşarak, bu son derece insafsız saldırıdan kurtulabildiler. Ama çok da gücüne gitmişti bu davranışları.

O hiç bir karşılık beklemeden, sadece gerçeği tebliğ etmek üzere onların ayaklarına gidiyor, aldığı cevap ise hakaret ve taşlanmak oluyordu!. Gayrı ihtiyari gözünden yaşlar dökülerek yukarıda verdiğimiz DUA’yı yaptı.

İşte o zaman, Allâh’ın emri ile dağlara vazifeli melek huzuru Resûle gelerek, vazifeli olduğunu ve şayed isterse, iki dağı birleştirerek Taif halkını helâk edebileceğini söyledi.

Oysa Hazreti Resûl intikam peşinde bir kişilik sahibi değildi!..

-Umarım Allâh onların neslinden İslâm’a hizmet verecek imanlı bir topluluk getirir.’ diye duâda bulundu. Ve Mekke’ye döndü.Cenâb-ı Hak, O’nun bu duâsını kabul etmişti. Bir süre sonra, Taifte iman nurları yayıldı ve Taif müslüman oldu!..

Büyük belâya, haksızlığa, derde, azaba düşenlerin okumasını hararetle tavsiye edeceğimiz bir duâdır bu. Gece kılınan namazdan sonra, mümkünse secdede; veya beş vakit namazın farzlarının arkasından devam edilirse bu duâya, kısa zamanda selâmete erilir inşâallah.

  Okunuşu:

  Allâhumme inniy euzü birızake min sehatike ve bimuafatike min ukubetike ve euzü bike minke. Lâ uhsiy senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.

  Anlamı:

  "Hoşnutsuzluğundan rızana; cezalandırmandan bağışlamana; SENDEN SANA Sığınırım!. Senin kendine olan senân gibi senâ etmekten aczimi itiraf ederim."

Bilgi:

Mevcût kaynaklardan Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem efendimiz’in bu duâyı, gece namazında, secdede yaptığını öğreniyoruz.

Bu harika bir duâdır.

Hele son iki bölüm tasavvufun hakikat ve marifeti billah mertebelerine işaret etmektedir, ehli için değerlendirilmesi zorunlu olan bir husustur. Ehli için uyarıyorum; bu hususlara çok dikkat ederek, Efendimiz aleyhi’s-selâm’ın bize öğretmek istediğini iyi anlamalıyız.

* * *