Dua ve Zikir

Ahmed Hulûsi

BAZI KISA SÛRELERİN FAZİLETLERİ HAKKINDA

Hazreti Rasûlullah kısa sûrelerden bazıları hakkında şöyle buyurmuştur:

-İzâ zülzilet’ kur’ân’ın yarısına denktir!..

-Kul hu vallahu AHAD’ üçte birine denktir.

-Kul ya eyyühel kâfirûn’ dörtte birine denktir.’

Bu hadîs-i şerîflerde anlatılmak istenen husus anlıyabildiğimiz kadarıyla, şudur:

Kur’ân-ı Kerîm başlıca iki ana temâ üzerine inşâ edilmiştir:

1.Tapılacak bir tanrı olmayıp; Allâh’ın vahdaniyetini ve vahdetini farkedip idrâk etmek ve elden geldiğince gereğini yaşamak.

2.Kıyâmetle birlikte başlıyacak yeni düzen için dünya hayatı sırasında bir takım çalışmalar yapma mecburiyeti ve kişinin müsbet ya da menfî kendisinden meydana gelen her zerre miktarı bile olsa fiîlinin neticesiyle kesinlikle karşılaşacağı gerçeği.

İşte yukarıda bahsi geçen "Zelzele" sûresi ikinci maddenin tam bir özeti mahiyetinde olduğu için, anladığımız kadarıyla, Kur’ân-ı Kerîm’in yarısına denk olarak nitelendirilmiştir.

*  *  *