Kur’ân-ı Kerîm Çözümü

Ahmed Hulûsi

87 - A’LÂ

Euzü Billahi mineş şeytanir racim1

BismillahirRahmânirRahiym2


1-) Sebbihisme Rabbikel e`lâ;
Rabbinin en âlâ ismini tespih et (Esmâ`sıyla hakikatin olan Rabbinin âlâ oluşunu derûnundan yaşa)!

2-) Elleziy haleka fesevva;
O ki, (bedeni) yarattı da düzenledi.

3-) Velleziy kaddere feheda;
O ki, takdir etti de hidâyet etti (kemâlâtını izhar için kılavuzladı).

4-) Velleziy ahrecelmer`a;
O ki, mer`ayı (bedenlerin yararlanacağı ortamı) oluşturdu!

5-) Fece`alehu ğusâen ahvâ;
(Sonunda da) onu simsiyah çer - çöp (toprağa atılacak ceset) kıldı.

6-) Senukriüke fela tensa;
Sana OKUtacağız da unutmayacaksın!

7-) İlla maşâAllâh* inneHu ya`lemulcehre ve ma yahfâ;
Allâh`ın dilediği müstesna... Muhakkak ki O, açığa çıkanı da bilir, gizleneni de.

8-) Ve nüyessirüke lilyüsra;
Biz sana en kolayı kolaylaştıracağız!

9-) Fezekkir in nefe`atizzikra;
Eğer zikra (hatırlatma) fayda verirse, hatırlat!

10-) Seyezzekkerü men yahşâ;
Haşyet duyan hatırlayıp düşünecektir!

11-) Ve yetecennebühel`eşka;
En şakî ise ondan kaçacaktır!

12-) Elleziy yaslennarelkübra;
O (en şakî) ki, en büyük ateşe (Allâh`tan ebedî uzak düşmüşlüğe) maruz kalır!

13-) Sümme lâ yemûtü fiyha ve lâ yahyâ;
Sonra orada ne ölür (kurtulur); ne de dirilir (hakikatin ilmiyle)!

14-) Kad efleha men tezekkâ;
Arınıp saflaşan, gerçekten kurtulmuştur!

15-) Ve zekeresme Rabbihi fesallâ;
Rabbinin ismini zikredip (hatırlayıp) bilfiil salât eden (yaşayan) kurtulmuştur.

16-) Bel tü`sirunelhayateddünya;
Fakat siz dünya hayatını (en aşağı yaşam düzeyini) tercih ediyorsunuz!

17-) Vel`ahıretü hayrun ve ebka;
Hâlbuki Âhiret (kudret - bilinç boyutu) daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

18-) İnne hazâ lefissuhufil`ûla;
Muhakkak ki bu (bildirilen realite, ilim), ilk bilgilerde de (vardı).

19-) Suhufi İbrahiyme ve Mûsa;
İbrahim`in ve Musa`nın bilgilerinde!

www.ahmedhulusi.org

1İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla "yok"u var, "var"ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ`sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ`sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.

2İsmi Allâh olanın, hakikatim olan Rahman ve Rahıym Esmâ`ları özellikleriyle...