Kur’ân-ı Kerîm Çözümü

Ahmed Hulûsi

82 - İNFİTÂR

Euzü Billahi mineş şeytanir racim1

BismillahirRahmânirRahiym2


1-) İzesSemâunfetaret;
Semâ yarıldığında,

2-) Ve izelkevakibünteseret;
Gezegenler saçılıp dağıldığında,

3-) Ve izelbiharu fucciret;
Denizler kaynayıp fışkırtıldığında,

4-) Ve izelkubûru bu`siret;
Ruhlar dünyalarından çıkartıldıklarında (evrensel gerçekliği fark ettiklerinde);

5-) `Alimet nefsün ma kaddemet ve ahharet;
Her nefs takdim ettiği (yapıp önceden gönderdiği) ve tehir ettiği (yapmadığı, sonraya bıraktığı) şeyi bilmiştir.

6-) Ya eyyühel`İnsanu ma ğarreke BiRabbikelkeriym;
Ey insan! Keriym olan Rabbine (Hakikatine, hakikatini bildiren bilgiye nankör olmaya) nasıl cüret ettin?

7-) Elleziy halekake fesevvake fe`adelek;
O ki seni yarattı (izhar etti), seni tesviye etti (beynini, bilincini ve ruhunu oluşturacak şekilde meydana getirdi), seni tam dengeli yaptı!

8-) Fiy eyyi suretin ma şâe rekkebek;
Hangi sûrette olmanı diledi ise öylece terkibini - bileşimini oluşturdu!

9-) Kellâ bel tükezzibune Biddiyn;
Hayır, (iş sandığınız gibi değil)! Bilakis dininizi (tâbi olduğunuz Sistem`i) yalanlıyorsunuz!

10-) Ve inne `aleyküm lehafizıyn;
Muhakkak ki (her düşüncenizi beyninizden ruhunuza) kaydediciler olduğu hâlde.

11-) Kiramen katibiyn;
Kiramen Kâtibîn (muhteşem yazıcı kuvveler)!

12-) Ya`lemune ma tef`alun;
Ne yaparsanız bilirler.

13-) İnnel `ebrare lefiy na`ıym;
Muhakkak ki Ebrâr (iyiler), elbette Nimet cenneti içindedir.

14-) Ve innel fuccare lefiy cahıym;
Muhakkak ki füccar (kötüler, Hak`tan sapanlar), elbette Cahîm (ateş) içindedirler.

15-) Yaslevneha yevmeddiyn;
Din hükümlerinin yaşandığı süreçte yaslanırlar ona!

16-) Ve ma hüm `anha Biğâibiyn;
Onlar her an cehennemi müşahede eder hâldedirler!

17-) Ve ma edrake ma yevmüddiyn;
Bilir misin Din Günü`nü?

18-) Sümme ma edrake ma yevmüddiyn;
Sonra, bilir misin Din Günü`nü?

19-) Yevme lâ temlikü nefsün linefsin şey`a* vel`emru yevmeizin Lillâh;
O süreçte kimse, kimse için hiçbir şey yapamaz! O süreçte hüküm Allâh`a aittir (birimin yapacak hiçbir şeyi yoktur, yalnızca yapılmışların sonuçları yaşanır)!

www.ahmedhulusi.org

1İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla "yok"u var, "var"ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ`sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ`sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.

2İsmi Allâh olanın, hakikatim olan Rahman ve Rahıym Esmâ`ları özellikleriyle...