Kur’ân-ı Kerîm Çözümü

Ahmed Hulûsi

1 - FÂTİHA

Euzü Billahi mineş şeytanir racim1


1-) BismillâhirRahmânirRahıym;
(“B” işareti kapsamı2 itibarıyla) Esmâ3’sıyla varlığımı yaratan ismi4 Allâh olanın5 Rahmâniyeti ve Rahıymiyeti6 ile...

2Hakikatim olan Allâh adıyla işaret edilenin Esmâ’sının kuvveleriyle...

3Rasûlullah sallâllahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: "Allâh’ın yüzden bir eksik, 99 ismi vardır. Her kim bunları ihsâ ederse Cennet’e girer... 1.Hu vallahulleziy lâ ilâhe illâ Hu 2.Rahman 3.Rahîm 4.Melîk 5.Kuddûs 6.Selâm 7.Mümin 8.Müheymin 9. Azîz 10.Cebbâr 11.Mütekebbir 12.Hâlik 13.Bâri 14.Musavvir 15.Gaffar 16.Kahhar 17.Vahhab 18.Rezzâk 19.Fettah 20.Alîm 21.Kaabız 22.Bâsıt 23.Hafıd 24.Râfi 25.Muizz 26.Muzill 27.Semî 28.Basîr 29.Hakem 30.Adl 31.Lâtif 32.Habîr 33.Halîm 34.Azîm 35.Gafûr 36.Şekûr 37.Âliyy 38.Kebir 39.Hafîz 40.Mukît 41.Hasîb 42.Celîl 43.Kerîm 44.Rakîb 45.Mucîb 46.Vasî 47.Hakîm 48.Vedûd 49.Macid 50.Bâis 51.Şehîd 52.Hakk 53.Vekîl 54.Kaviyy 55.Metin 56.Veliy 57.Hamid 58.Muhsî 59.Mubdî 60.Muîd 61.Muhyî 62.Mumît 63.Hayy 64.Kayyum 65.Vâcid 66.Macîd 67.Vâhid ül Ahad 68.Samed 69.Kâdir 70.Muktedir 71.Mukaddim 72.Muahhir 73.Evvel 74.Âhir 75.Zâhir 76.Bâtın 77.Vâli 78.Müteâli 79.Berr 80.Tevvab 81.Muntakim 82.Afuvv 83.Raûf 84.Mâlik-el Mülk 85.Zül Celâl-i vel İkrâm 86.Muksıt 87.Câmi 88.Ganî 89.Muğnî 90.Mâni 91.Dârr 92.Nâfi 93.Nûr 94.Hâdi 95.Bedî 96.Bâki 97.Vâris 98.Reşîd 99.Sabûr (celle celâluhü)"

4Allâh adının "HÛ"nun ismi olduğu vurgulanıyor burada. İsim, isimlenene işaret eder ama ne olduğunu açıklamaz. Bu yüzdendir ki Kurân’da, açıklayıcı olarak çeşitli özellikler belirtilmiştir.

5Allâh ismiyle işaret edilenin ilk açıklayıcı tanımlaması Rahmaniyeti ve Rahıymiyetidir. Allâh ismiyle işaret edilenden açığa çıkan her şey, rahmaniyeti kapsamında çıkar.

6Rahmaniyeti tüm isimlerin özelliğini içinde barındırır. Rahıymiyetiyle, bu isimlerin özelliklerini açığa çıkarır, kendi ilmiyle.

2-) El Hamdu Lillâhi Rabbil’âlemiyn;
“Hamd”7 (Esmâ’sıyla yarattığı âlemleri her an dilediğince değerlendirmek), âlemlerin Rabbi8 olan Allâh’a aittir...

7"Vâhid-ül AHAD üs Samed"dir... Kendisinin gayrı olarak, kendisini anlayacak, idrâk edecek, değerlendirecek ve de övebilecek varlık, vücud ve özellikler sahibi ikinci bir bilinç mevcut değildir!.. "ALLÂH"ı ancak, ALLÂH bilir... "ALLÂH"ı ancak ALLÂH değerlendirir.... "ALLÂH"ı ancak ALLÂH över yani metheder!.. "ALLÂH"a ancak ve sadece ALLÂH SENÂ eder! "ALLÂH"a ancak ALLÂH HAMD eder!

8Her birimin algılamakta olduğu kendi boyutu, onun "âlemi"dir!.. En gerçekçi anlamıyla; her bilinçli "birim"in kendisi, başlıbaşına bir "âlem"dir!..
"RAB"; her an, her "şey"i - her "âlem"i varediş gayesine uygun bir biçimde; hazırlayan, geliştiren, olgunlaştıran, varoluş gayesinin gereğini ortaya koyduran ve bunun için gerekli herşeyi sağlayan; kısacası, nesneyi mevcut hâliyle ortaya çıkartma özelliğine sahip olan, demektir...
"Rabbülâlemin"... Âlemlerin Rabbi, yani âlemler kelimesiyle işaret edilen, sonsuz sınırsız varlıkların meydana getirildikleri Rubûbiyet mertebesidir.

3-) Er Rahmân-ir Rahıym;
Rahmân ve Rahıym9’dir. (Rahmâniyetiyle Esmâ âlemini meydana getiren ve Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratandır.10)

9Buradaki Rahmaniyet ve Rahıymiyet, halife olarak yaratılmış bulunan insanın varoluş kaynağına da ayrıca işaret eder.

10"RAHMAN"dır "DATA"; esmâ’yı (isimlerin işaret ettiği tüm özellikleri) cem etmiştir kendisinde... "Er RAHMAN", TEK’teki sayısız özellikler mevcudiyetine işaret eder. "RAHIYM"dir "DATA"; her an açığa çıkartır "rahminden", "kalem"le yazılmış "çok boyutlu tek kare resmi"! Tek bir sistem (Sünnetullah), tümü kavrar, makrodan mikroya!

4-) Mâliki YevmidDiyn;
Din hükümlerinin11 (Sünnetullâh12) yaşanmakta olduğu sonsuz sürecin Mâlik13 – Melik14’idir.

11ALLÂH indindeki anlardan bir "AN" vardır ki; o an, "tek gün"dür, "çok boyutlu tek kare resim"dir... O’na göre yalnızca "an"larından bir an olan o bildiğimiz "gün"="an" içinde, bize göre ezelden-ebede, her dem O’na boyun eğilmekte ve O’nun hükmü geçmektedir!.. Yani, "Mâlik"iyeti ve "Melîk"iyeti sonsuzdur!..

12Esmâ âlemindeki mânâların açığa çıkış sistem ve düzeni.

13Şayet, "MÂLİK"i diye anlarsak... "Sahip olduğu üzerinde, özgürce ve tasarrufundan dolayı kimseye hesap vermeksizin, dilediğini yapan" anlamıyla karşılaşırız...

14Şayet, "MELÎK"i şeklinde okur ve kabul edersek... Bu defa da; "Yönetim, kurallandırma, fiilleri değerlendirme, yetki güç sahibi" olan Zât olarak anlarız...

5-) İyyake na’budu ve iyyake nesta’iyn;
Sadece sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz.15 (El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz.)

15Senin isimlerinin mânâlarının açığa çıkması için yaratılmış bizler, her an bunu yerine getirerek mutlak kulluğumuza şükrederiz. Ayrıca bu kulluğumuzun devamının da yalnızca senin tecellilerinin devamıyla olduğunun bilincini her an yaşamak için yardımını dileriz.

6-) İhdinas Sıratal’müstakıym;
Bizi sırat-ı müstakime (Hakikate erdiren yola) hidâyet et.16

16Bizi hakikate erdiren doğru anlayışa yönlendir. Yoldan murat, anlayıştır. Sırat-ı müstakim, doğru anlayış diye anlaşılmalıdır.

7-) Sıratalleziyne en’amte aleyhim; Ğayril’mağdûbi aleyhim; Ve laddaaalliyn;
Ki o, in’amda bulunduklarının (nefslerinin hakikati olan Allâh Esmâ’sına iman edip, ondaki kuvvelerin farkındalığını yaşayanların) yoluna...17 Gazabına uğrayanların18 (âlemlerin ve nefsinin hakikatini göremeyip benlikleriyle kayıtlananların) Ve (Hakikatten19 – Vâhid’ül EHAD’üs Samed20 olan Allâh ismiyle işaret edilen anlayışından) saparak şirk21 koşanların yoluna değil.

17Özel anlamı ile; "İHDA"yı, kişinin "en’âm" yolundan ebedi huzur ve saadete ermesini sağlayacak bir "sırat"ı istemesi gerektiğini; "Hazreti Muhammed Aleyhisselâm’ın bildirdiği gerçeklere uygun bir yaşam sürmeyi kolaylaştır" anlamında değerlendirmemiz gerekir. Allâh’ın bu genel "in’âm"ı dışında bir de özel "İn’âm"ı vardır ki, buna erenler; derece derece "sâlihler, şehidler, velîler ve nebilerdir"... Bu nimetler ile derece derece Allâh’a yakîn ve kurbet eylemişlerdir... "İHDA" yı bu "yakîne ve kurbete götüren yola" anlamında da anlayabiliriz...

18Hakikatinden kozalı olarak, kendini beden sanan ya da dış tanrı anlayışıyla hakikatinden kozalı olanın yaşayacağı sonuçtur, gazaba uğramak.

19Hakikatten saparak herhangi bir birimde tanrılık vehmederek yaşamak.

20Vâhid, Ahad, Samed isimlerinin işaret ettiği mânâları aslında "TEK" bir yapının özelliği olarak düşünmek gerekir. Allâh’ın iç, dış ve gayrılık kavramlarından berî olduğunu anlatmaktadır. Bunun anlamı olarak; el-Esmâ mertebesinden meydana gelmiş her şey "İlmiyle ilmini seyir"den ibarettir, diye anlaşılmalıdır.

21"ŞİRK"; "özellikleri ve sıfatlarıyla SONSUZ-SINIRSIZ" ve "Vâhid-ül AHAD üs Samed" olup "ALLÂH" ismiyle işaret edilenin yanı sıra bir varlık kabullenme anlamını meydana getirecek şekilde, gerçeği örten fikir ve kabulleniştir!

www.ahmedhulusi.org

1İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla "yok"u var, "var"ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ`sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ`sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.