AHMED HULÛSİ

   HZ. MUHAMMED
    NEYİ “OKU”DU?

    www.ahmedhulusi.org

 
KAPAK HAKKINDA

Ön kapak zeminindeki siyah renk karanlığı ve

bilgisizliği, üzerindeki harflerin beyaz rengi ise

aydınlığı ve bilgiyi temsil eder.

Kapakta yer alan amblem, Kûfi  hat  sanatı ile

yazılmış olan "Lâ ilâhe illâ Allâh; Muhammed

Rasûlullâh" cümlesidir ve bu “tanrılık kavramı

yoktur, yalnızca Allâh adıyla işaret edilen vardır;

Muhammed  (aleyhisselâm)  bu  anlayışın

Rasûlü’dür” anlamını taşır.

Amblemin ön kapakta ve her şeyin üzerinde yer

alması,  Ahmed  Hulûsi’nin  bu  anlayışı  tüm

eserlerinde ve hayatı boyunca her anlamda baş

tacı yapmış olmasının sembolik ifadesidir.

Karanlıktan  aydınlığa  açılan  Kelime-i  Tevhid

penceresinden Allâh Rasûlü’nün nûrunu temsil

eden  yeşil  renkte  yansıyan  ışık,  Ahmed

Hulûsi’nin  kaleminden,  işaret  ettiği  konuda

aydınlanmayı amaçlayan “kitap isminde” beyaz

renkte somutlaşmıştır.

Allâh Rasûlü’nün nûruyla yayılan bilginin, onu

değerlendirebilenlere  sağladığı  aydınlanma  da

kitap  içeriğinin  özetlendiği  arka  kapak

zeminindeki beyaz renk ile ifade edilmiştir.


Tüm eserlerimiz gibi, bu kitabın da telif

hakkı yoktur.

Bu kitap orijinaline sadık kalmak kaydıyla

herkes tarafından basılabilir, çoğaltılabilir,

yayımlanabilir ve tercüme edilebilir.

Allâh ilminin karşılığı alınmaz.

AHMED HULÛSİ


 

Yayın ve Dağıtım: KİTSAN

ISBN: 978-975-7557-33-3

1. Baskı: 1992

Kapak Tasarımı: Serdar Okan  

Grafik Tasarım: Öznur Erman

Film, Baskı ve Cilt:  

İKON Matbaacılık ve Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti.  

Çobançeşme Cad. NO: 14

Kağıthane - İstanbul

Tel: 0212 3211193, Faks: 0212 2959334

info@ikonmatbaa.com

www.ikonmatbaa.com

KİTSAN KİTAP BASIM YAYIN DAĞITIM LTD. ŞTİ.

Divanyolu Cad. Ticarethane Sok. Tevfikkuşoğlu İşhanı

No:41/3, 34400 Cağaloğlu - İstanbul

Tel: 0212 5136769, Faks: 0212 5115144

www.kitsan.com
 

“ALLÂH İNDÎNDE DİN, İSLÂM’DIR!.. ”

(3.Âl-u İmran: 19)

 

“KİM İSLÂM’DAN (teslim olunmuşluğun idrakından) BAŞKA BİR DİN (sistem ve düzen) ARAYIŞINDAYSA, BU GEÇERSİZDİR!”

(3.Âl-u İmran: 85)

 

SORU İLMİN YARISIDIR.

Hz. MUHAMMED (s.a.v.)

 

“MUHAMMED, ALLÂH RASÛLÜDÜR; NEBİLERİN HÂTEMİDİR (zirvesi - sonuncusudur)...”

(33.Ahzâb: 40)

“B”ismillâh’ir Rahmân’ir Rahıym…

Ikra’ Bismi Rabbikelleziy halak;

Halekal’İnsane min ‘alak;

Ikra’ ve Rabbükel’Ekrem;

Elleziy ‘alleme BilKalem;

Allemel’İnsane ma lem ya’lem...

(96.’Alak: 1-5)


“B”ismillâh’ir Rahmân’ir Rahıym…

El Hamdu Lillâhi Rabbil’âlemiyn;

Er Rahmân-ir Rahıym;

Mâliki YevmidDiyn;

İyyake na’budu ve iyyake nesta’iyn;

İhdinas Sıratal’müstakıym;

Sıratalleziyne en’amte aleyhim;

Ğayril’mağdûbi aleyhim;

Ve laddaaalliyn.

(1.Fâtiha Sûresi)

 

“B”ismillâh’ir Rahmân’ir Rahıym…

Elif, Lâââm, Miiiym;

Zâlikel Kitâb’u lâ raybe fiyhi hüden lil muttekıyn;

Elleziyne yu’minûne Bil ğaybi ve yukiymûnas salâte ve mimma rezaknahum yünfikun;  

Velleziyne yu’minune Bi ma ünzile ileyKE ve ma ünzile min kabliK(E), ve Bil ahireti hum yûkınûn;

Ülâike alâ hüden min Rabbihim ve ülâike humul muflihûn…

(2.Bakara: 1-5)

 

EDEP, HADDİNİ BİLMEKTİR.”

Ahmed HULÛSİ