Gavsiye Açıklaması

Ahmed Hulûsi

ALLAH`IN NEFSİ İLE KÂİM !

"Ve bana buyurdu ki rabbim:

-Ya Gavs-ı Â`zâm, insanın cismi ve nefsi ve kalbi ve ruhu ve işitişi ve görüşü ve eli ayağı ve tamamını nefsimle izhar ettim. O yoktur, ancak BEN varım!.. ve BEN de onun gayrı değilim!.."

Bir önce izah edilen hususlar burada daha da açık seçik bir halde bize idrak ettiriliyor.

İnsanın nefsini, cismini, kalbini, ruhunu, işitişi ve görüşünü, elini ve ayağını, tamamını NEFSimle açığa çıkardım; yani, bu isimlerin işaret ettiği anlamların tümünün varlığı benim varlığımla mevcuttur.

Şimdi bir kere daha tekrar edelim;

İnsanın nefsi, cismi, kalbi, ruhu, işitişi ve görüşü, eli ve ayağı yâni her şeyi hep Hak`kın NEFS`iyle mevcut ve kâim.

Peki bu durumdainsan isminin ardındaki varlık kimin oluyor?..

Bazıları zannediyorlar ki, insanın bedeni kendine aittir de, o bedenin içindeki ruh Allah`a ait!..

Oysa yukarıdaki açıklama da gösteriyor ki, asla böyle bir şey sözkonusu değildir.

"Allah", NEFS`iyle NEFS`inden meydana getirmiştir bu sayılan isimler ile anlatılan özelliklerin hepsini!..

Dolayısıyla, insan isminin ardında, varolan gerçek varlık mutlak olarak sadece ve sadece "Allah"a aittir...

Ancak hemen şunu da belirtelim ki; Allah, herhangi bir ismin işaret ettiği varlığın anlamıyla kayıtlanmaktan da mutlak olarak münezzehtir!..

Burada bir de şu hususu belirtelim;

Varlıkta her ne algılıyorsak ve algılanıyorsa, hepsi de Allah`ın isimlerinin işaret ettiği mânâların terkibinden meydana gelmiş olmasına rağmen, dolayısıyla o ismin ardındaki varlık Allah olmasına rağmen; Allah`tan gayrı bir varlığın orada mevcûdiyetinden sözedilememesine rağmen. gene de o varlığa "Allah" denilemez!.. Çünkü bu takdirde o varlık ve ihtiva ettiği mânâ ile Allah isminin işaret ettiği varlığı kayıt altına almış oluruz!..

İşte bu sebepledir ki;

Algıladığımız ve algılanan her varlıkta, her zerresinde ve boyutunda, Allah`ın varlığı dışında hiç bir şey olmamasına rağmen; yine de ona asla "Allah" denilemez ve böyle bir yanlış anlama sonucu verilecek hükümden Allah kesinlikle münezzehtir!..

Zira "Allah", her türlü mânâ ile kayıtlı olarak düşünülmekten beri, sonsuz - sınırsız AHAD`dır!..

Ve kişi, "lâ ilâhe illallâh-ul Vâhid-il AHAD" diyemediği, yani bu cümlenin mânâsını idrâk edip yaşayamadığı sürece "şirki hafîden" yani gizli şirkten kendini kurtaramaz.

İşte bu mühim sebepledir ki, Allah, insanın nefsini, bedenini, ruhunu, kalbini, işitiş ve duyuşunu, elini ve ayağını hep NEFS`iyle meydana getirmiştir. Ve bu isimlerle anılan şeylerin hepsi de O`nun NEFS`iyle kâimdir. NEFS`iyle izhâr olmuştur. Dolayısıyla gerçekte insan diye bir bağımsız varlık mevcut olmayıp, o isim altında Allah isimleri’nin mânâ terkibi vardır.

*   *   *