Tecelliyat

Ahmed Hulûsi

2. BASKI İÇİN SÖZÜMÜZ

1967 yılındaki müşahedelerimizi belki tâlibine faydalı olur diyerek, TECELLÎYAT adı altında bir kitapçık hâlinde neşretmiştik..

Daha sonra mevcudu kalmayan bu kitapçığımızı hayli talebeden olmasına rağmen yeniden basmak nasip olmadı...Onun yerine diğer kitaplarımız neşretmeyi nasip etti...RUH İNSAN CİN isimli kitabımızda; insanın yapısını, hakikatini ve âkibetini de İNSAN VE SIRLARI adlı kitaplarımızda açıklamaya çalıştık...

DOST’tan Dosta ise 1967-1968 yıllarındaki bazı düşüncelerimizi ihtiva ediyordu...

Kişinin gerçekte var olmayan vehmi benliğinden kurtulup, kendisindeki ilâhi benliğin zâhir olmasını sağlama çalışmaları olan tasavvufda ‘’Allah’da yok olma’’ diye târif edilen müşahedeler sözkonusudur...İşte bu yoldaki bazı müşahedelerimizi bu kitapta okuyacaksınız...Öyle veya böyle, ama bizim müşahedelerimizdir bunlar ki, kimseyi bağlamaz...

Sizlere değişik bir âlemden esintiler getirebilirsek, ne mutlu bize...Şayet ters düşmüşsek bildiklerinize, siz bizim dediklerimizi koyun bir yana ve İslâm’ı getiren Zât’ın izinden yürüyün!...Allah hepimize pişmanlıksız bir gelecek ihsan buyursun.

AHMED HULUSİ
15-9-1988
ANTALYA

*  *  *